Profil

portret

RNDr. Lukáš Spitzer Ph.D.

zástupce ředitele, vedoucí odborného a popularizačního oddělení, kurátor-entomolog

Kontakt

E-mail:

Telefon: 603 304 911

Představení

Vzdělání
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta (2000–2004); rigorózní zkouška (2009); dizertace (2013)

Pozice
Zástupce ředitele

Vedoucí Odborného a popularizačního oddělení

Entomolog – kurátor

Praxe
Zaměstnání a studijní stáže

  • 2004–dosud: Muzeum regionu Valašsko – kurátor entomologických sbírek, odborný pracovník

  • 2009–2011: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – vědecký pracovník

  • 2000–2012 (přerušovaně): Entomologický ústav AVČR v Českých Budějovicích – vědecký pracovník

  • 3/2007–6/2007: Studijní stáž (Democritus University of Thrace, Orestiada, Department of Agricultural Development)

  • 7/2001–8/2001: Studijní pobyt, Zoologické oddělení, Bulharská akademie věd, Sofie

  • 6/2000–7/2000: Studijní pobyt, Zoologické oddělení, Bulharská akademie věd, Sofie

Ocenění
Purkyňova cena časopisu Živa 2011

Lukáš Spitzer, Jiří Beneš a Martin Konvička: Valašská krajina a modrásek černoskvrnný

Za popularizaci biologických věd autorovi vyhodnoceného nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tematický přínos a sdělnost příspěvku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Sbírky ve správě

Sbírka entomologická (CES 7): Zahrnuje zástupce většiny řádů třídy hmyz (Insecta), kteří jsou uloženi jak v lihu (Hymenoptera, Coleoptera), tak preparovaní nasucho (Lepidoptera, Coleoptera, Odonata, Diptera). Částečně databázována v programu DEMUS.

Sbírka bezobratlí (CES 25): Zahrnuje zástupce skupin Collembola, Arachnida, Molusca, Myriapoda a dalších, kteří jsou uloženi převážně v lihu.

Specializace
Výzkum fauny (Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera) zachovalých pastevně-lučních komplexů na Valašsku.

Výzkum epigeické fauny (Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera) zachovalých jedlobukových lesů na Valašsku (se zaměřením na stávající a zamýšlené rezervace).

Výzkum bionomie a habitatových preferencí vybraných druhů vedených na Červeném seznamu ČR a systému NATURA 2000.

Participace na vytváření databáze Mapování motýlů ČR (spolupráce s ENTÚ BC AVČR v Českých Budějovicích).

Dopad pěstování GMO plodin na epigeickou faunu bezobratlých (spolupráce s ENTÚ BC AVČR v Českých Budějovicích).

 

Zámecký park a Panská zahrada ve Vsetíně
Příroda našeho města. Virtuální procházka fukcemi parku ve městě. Dřeviny, byliny, hmyz a obratlovci žijící v parku. Vhodné doplnit exkurzí po parku.
Dataprojekce, možno doplnit mobilními panely na dané téma (malá výstava). Zaměřeno přímo na oblast EVVO.

Příroda Valašska: obratlovci, hmyz, rostliny, mechy, houby
Okruh přednášek. Možné rozdělení na ucelený cyklus podle témat či skupin organismů.
Předmět přednášek: krajina, chráněná území, flóra a fauna, negativní i pozitivní jevy současnosti.

http://www.muzeumvalassko.cz/modrasek/zamek-vsetin/soutez-jalovecek/

Jedlobukové pralesy na Valašsku
Lesní přírodní rezervace na Valašsku. Rostliny, zvířata a houby, které v nich žijí. Ekologické a sociální souvislosti existence pralesů na Valašsku.
Dataprojekce, možno doplnit mobilními panely na dané téma (malá výstava). Zaměřeno přímo na oblast EVVO.

Příroda na Valašsku včera a dnes
Pohled z historie, zaměřením na vývoj fauny a flóry dob minulých až do do současnosti. Vliv činnosti člověka na přírodu a krajinu - negativní i pozitivní.
Prezentace, sbírkové předměty.

Loukami a pastvinami Valašska
Exkurze zaměřená na seznámení se s bohatým přírodovědným i kulturním odkazem našich předků - jalovcové pastviny a orchidejové louky. Spojeno je s demonstrací rostlin a živočichů a debatou nad současnými problémy ochrany přírody.
Místo konání: louky a pastviny v okolí většiny měst a vesnic (květen-září).

Žijí s námi

Výstava o zvířatech žijících s námi doma, o těch, o kterých víme - i o těch,…

Asanace města Vsetína

Nahlédněte do procesu, kdy se během necelého půl století stalo z malého městečka…

Nevítaní návštěvníci

Od pátku 18. 12. 2020 je z důvodu vládních protikoronavirových opatření uzavřen…

Společnost a proměny muzea

Venkovní výstava mapuje proměny, jakými prošlo muzejnictví (nejen) na Valašsku od…

Někdo to rád sušené

Nahlédněte spolu s námi do historie a současnosti tradičních sušáren ovoce…

TV Beskyd: Muzeum regionu Valašsko vydalo zajímavou knihu 

TV Beskyd: Život v Kamerunu je k vidění na Vsetínském zámku

TV Beskyd: Zachraňme modráska černoskvrnného

Vyšel plakát "Co můžete udělat pro beskydské motýly"

Pravidelné příspěvky do Valašského deníku - Příroda Valašska

Valaši zahraňují motýla 5 + 2 dny Vsetínsko

Ekolist

Prožíváme motýlí holocaust. Nadějí jsou průseky pod vysokým napětím, říká entomolog Spitzer

Prospívá vedení vysokého napětí motýlům? Český vědec to dva roky zkoumal

 

Popularizační publikace

Spitzer L., Konvička O. & Konvička M. (2023): CHKO Beskydy a ohrožený hmyz. Živa 6(2003): 307–310.

Konvička M., Spitzer L., Beneš. J & Kašák J. (2022): Meziroční dynamika okáče rudopásného ve východních Sudetech. Jeseníky Rychlebské hory, 9/2022: 26–27.

Klimeš J., Baroň I. & Spitzer L. (2019): Pozitivní aspekty sesuvů: Opomíjený pohled. Vesmír, 7. 10. 2019. Téma: Sesuvy.

Spitzer L. (2019): Tradiční zemědělství na Valašsku Jaroslava Šťastného. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2018/2 (41): 13.

Spitzer L. & Beneš J. (2018): Motýl šedovníček horský v Huslenkách. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2019/2 (43).

Spitzer L. (2012): Rozvoj rekreakce pohřbívá přírodní bohatství. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2012/1: 31-32. pdf

Spitzer L., Konvička M. & Beneš J. (2011): Valašská krajina a modrásek černoskvrnný. Živa 4/2011, 176-179. pdf

Trezner J. & Spitzer L. (2011): "Příroda Valašska" na webu – aktualizace v roce 2011. Acta Carpathica Occidentalis, 2: 90.

Tkáčiková J. & Spitzer L. (2011): K zalesňování na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2011/1: 30-34. pdf

Spitzer L. & Půček M. (2010): Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací. Acta Carpathica Occidentalis, 1: 108.

Spitzer L. (2010): Valašské polany. Ráj motýlů a romantických výhledů. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2010/2: 20-22. pdf

Tkačíková J. & Spitzer L. (2010): Z pozůstalosti G. A. Říčana: „Příroda Valašska“. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2010/1: 12-18. pdf

Slámová I., Spitzer L. & Konvička M. (2010): Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla. Živa, 32-34. pdf

Spitzer L. & Pavelka J. (2009): Ohrožený hmyz luk, pastvin a remízů. Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Beskydy 2/2009: 1-5. pdf

Spitzer L., Wolfová J. & Pavelka K. (2007): Vymírání – běh na velmi krátkou trať. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/1: 20-23. pdf

Spitzer L. (2007): Dobývá jižní Morava Valašsko? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/2: 15-17. pdf

Spitzer L. (2007): Zubr, kráva, ovce – jde to s přírodou s kopce? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2007/2: 12-15. pdf

Spitzer L. & Valchářová J. (2007): Střevlík hrbolatý – zajímavý „naturový“ brouk. Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Beskydy 3/2007: p. 6. pdf

Konvička O. & Spitzer L. (2006): Zimování hmyzu pod šupinami kůry jedle bělokoré na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2006/2: 16-17. pdf

Spitzer L. & Konvička O. (2006): Kam se poděl valašský roháč? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2006/1: 35-36. pdf

Spitzer L. (2005): Kde se skrývají naši motýli v zimě? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2005/1: 19-21. pdf

Spitzer L. & Tkačíková J. (2005): Co má společného ovce a modrásek černoskvrnný? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2005/2: 20-24. pdf

Spitzer L. (2004): Houby v čarovných kruzích. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2004/2: p. 38. pdf

Spitzer L. & Tkačíková J. (2004): Štěrkové náplavy na Vsetínské Bečvě – jedinečný biotop nebo pouze stavební materiál? Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2004/2: 21-23. pdf

Spitzer L. & Foltan P. (2002): Food relationship of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and slugs (Gastropoda: Pulmonta). The Tarantula – Journal for invertebrates keepers and breeders, 5: 104-105.

Spitzer L. (2001): Breeding of ground beetles – genus Amara. The Tarantula – Journal for invertebrates keepers and breeders, 3: 36-38.

https://orcid.org/0000-0002-6323-0669

 

Odborné publikace (SCI Journals)

Vrba P., Beneš J., Čížek L., Filippov P., Faltýnek Fric Z., Hauck D., Konvička M., Spitzer L. (2024) Bark beetle outbreak and biodiversity in commercial spruce plantations: Responses of four model groups. Forest Ecology and Management 555: 121700. DOI: 10.1016/j.foreco.2024.121700

Konvickova H., Spitzer L., Faltynek Fric Z., Kepka P., Lestina D., Novotny D., Zapletal M., Zimmermann K., Papp Maresova J., Benes J. & Konvicka M. (2022): Perishing rich, expanding poor: Demography and population genetic patterns in two congeneric butterflies. Molecular Ecology. DOI: 10.1111/mec.16784

Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Spitzer L. & Sehnal F. (2020): Importance of functional classification in the use of carabids for the environmental risk assessment of the GE crops and other agricultural practices. Insect Science 27(2), pp. 375-388.

Rada S., Spitzer L., Šipoš J. & Kuras T. (2017): Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10(4), pp. 310-320.

Slancarova, J., Vrba, P., Platek, M., Zapletal, M., Spitzer, L. & Konvicka, M. (2015): Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History, 49 (29-30), pp. 1825-1848.

Bartoš, M., Tropek, R., Spitzer, L., Padyšáková, E., Janšta, P., Straka, J., Tkoč, M. & Janeček, Š. (2015): Specialization of pollination systems of two co-flowering phenotypically generalized Hypericum species (Hypericaceae) in Cameroon. Arthropod-Plant Interactions, 9 (3), pp. 241-252.

Skoková Habuštová O. , Svobodová Z., Spitzer L., Doležal P., Hussein H.M. & Sehnal, F. (2015): Communities of ground-dwelling arthropods in conventional and transgenic maize: Background data for the post-market environmental monitoring. Journal of Applied Entomology, 139 (1-2), pp. 31-45.

Habuštová O., Doležal P., Spitzer L., Svobodová Z., Hussein H. & Sehnal F. (2014): Impact of Cry1Ab toxin expression on the non-target insects dwelling on maize plants. Journal of Applied Entomology, Volume 138, Issue 3, pp. 164-172. pdf

Tropek R., Hejda M., Kadlec T. & Spitzer L. (2013): Local and landscape factors affecting communities of plants and diurnal Lepidoptera in black coal spoil heaps: Implications for restoration management. Ecological Engineering 57: 252-260

Tropek R, Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š, Spitzer L., Baňař P. & Martin Konvicka (2012): Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering, 43 (2012): 13-18. pdf

Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L. & Tropek R. (2011): Hovering sunbirds in the Old World: occasional behaviour or evolutionary trend? Oikos 120, 178-183. pdf

Tropek R., Kadlec T., Karesova P., Spitzer L., Kocarek P., Malenovsky I., Banar P., Tuf I.H., Hejda M. & Konvicka M. (2010): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology, 47: 139-147. pdf

Spitzer L., Dandová J., Jašková V., Beneš J. & Konvička M. (2009): The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: The case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9, 1056-1063. pdf

Kalushkov P., Gueorguiev B., Spitzer L. & Nedved O. (2009): Biodiversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in genetically modified (Bt) and conventional (non-Bt) potato fields in Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 23/2009/3, 1346-1350. pdf

Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I.H. & Tufová J. (2008): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141, 827-837. pdf

Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2008): Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9(2): 177-184. pdf

 

Odborné publikace (recenzovaná neipaktovaná periodika)

Spitzer L & Beneš J. (2023): Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Makyta (CHKO Beskydy, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 14: 108–132.

Kašák J. & Spitzer L. (2022): První nález svižníka německého (Cylindera germanica) na hřebenu Hrubého Jeseníku. Acta Musei Beskidensis, 12: 32–36.

Spitzer L & Beneš J. (2022): Šíření perleťovce ostružinového (Brenthis daphne) (Lepidoptera: Nymphalidae) na Moravě a ve Slezsku. Acta Carpathica Occidentalis, 13: 68–76.

Beneš J. & Spitzer L. (2020): FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 485 Lepidoptera: Crambidae. Klapalekiana, 56: 135–136.

Beneš J., Růžička J. & Spitzer L. (2019): Novodobá expanze soumračníka podobného (Pyrgus armoricanus [Oberthür, 1910]) v České republice (Hesperiidae, Lepidoptera). Acta Carpathica Occidentalis, 10 : 74–85.

Beneš J., Valchář Z. & Spitzer L. (2019): Recentní šíření stužkonosky topolové Catocala elocata (Esper, 1787) a stužkonosky vrbové Catocala electa (Vieweg, 1790) (Erebidae, Lepidoptera) na Valašsku. Acta Carpathica Occidentalis, 10 : 68–73.

Spitzer L. & Beneš J. (2017): Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku. Acta Carpathica Occidentalis, 8 : 86–96.

Spitzer L., Beneš J. & Konvička M. (2017): Extinction of Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: a case of habitat loss at a range margin. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 66: 271-279.

Konvička O. & Spitzer L. (2015): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 119-122.

Šnajdara P & Spitzer L. (2015): Rozšíření a stav vybraných populací modráska hořcového Rebelova (Phengaris alcon rebeli) (Lepidoptera: Lycaenidae) ve Zlínském kraji (vychodní Morava). Acta Carpathica Occidentalis, 6: 126-138.

Spitzer L., Meca P. & Beneš J. (2014): Nová lokalita svižníka písčinného (Cylindera arenaria viennensis) (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě. Acta Musei Beskidensis 6: 131-134. pdf

Černoch D., Fiala L., Spitzer L. & Beneš J. (2013): Perleťovec ostružinový (Brenthis daphne [Denis & Schiffermüller, 1775]) a soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus [Pallas, 1771]) – dva nové druhy denních motýlů na Vsetínsku. Acta Carpathica Occidentalis 4, 89–93.

Beneš J. & Spitzer L. (2012): Modrásek podobný (Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)) (Lepidoptera: Lycaenidae) – nový druh pro severovýchodní Moravu. Acta Carpathica Occidentalis 3, 125–127.

Spitzer L. & Beneš J. (2011): Nálezy pernatěnky čistcové (Alucita desmodactyla, Lepidoptera: Alucitidae) na Moravě (Česká republika). Acta Muz. Beskid., 3: 198-200. pdf

Spitzer L., Kašpar T. & Pittner R. (2011): Nové nálezy roháče obecného (Lucanus cervus) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) na Valašsku (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 2, 83-85. pdf

Spitzer L. & Beneš J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis, 1: 19-39. pdf

Vicherek P., Spitzer L. & Beneš J. (2010): Nález hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) na severní Moravě (Česká republika). Acta Muz. Beskid., 2: 197-198. pdf

Spitzer L., Konvička O., Tropek R., Roháčová M., Tuf I. H. & Nedvěd O. (2010): Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Časopis Slezského Muzea v Opavě (Serie A), 59: 217-232. pdf

Spitzer L., Beneš J, Vrba P. & Zlatník M. (2010): Three observation of interspecific mating attempts of the Meadow Brown (Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)) in the wild (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae, Heliconiinae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N.F., 31:3 2010, 166-168. pdf

Spitzer L. & Konvička O. (2010): Distribution of the ground beetle Carabus variolosus, Fabr. (Coleoptera: Carabidae) in the Vsetín region (Czech Carpathians, Czech Republic) with life history notes. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 59-70. pdf

Spitzer L., Beneš J. & Konvička M. (2009): Oviposition of the Niobe Fritillary (Argynnis niobe LINNAEUS, 1758) at sub-mountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, N.F. 30 (3): 165-168. pdf

Zapletal M. & Spitzer L. (2009): Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika), Klapalekiana, 45: 225-227. pdf

Konvička O. & Spitzer L. (2009): Příspěvek k faunistice tesaříka Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Cerambycidae) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Acta Mus. Beskid., 1: 103-107. pdf

Spitzer L. & Hribova H. (2009): Nález tesaříka Rhamnusium bicolor (Coleoptera: Cerambycidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Acta Mus. Beskid., 1: 125-126. pdf

Spitzer L., Tuf I. H., Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. vědy) 19, 71-82. pdf

Spitzer L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.) (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 53-58. pdf

Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands of normal and genetically modified maize. Pestycydy, 3: 125-131.

Spitzer L., V. Růžička, H. Hussein, O. Habuštová & Sehnal F. (2004): The communities of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and spiders (Arachnida) at the GM-maize fields. Scientific Journal for Phytotechnics and Zootechnics. Proceedings, pp. 221-222. pdf

Halata D. & Spitzer L. (1997): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) nivy Vsetínské Bečvy mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Zpravodaj Okrestivědného vlastivědného muzea, Vsetín, p. 63. pdf

Kapitoly v monografiích

Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds) (2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, 180 pp.

Tkáčiková J., Husák J. & Spitzer l. (2013): Valašské louky a pastviny - dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko, p.o. a Msejní společnost ve Valašském Meziříčí, Vsetín, 144 pp.více

Trávníček D., Žaludková K., Hanáková P., Husák J., Pavelka K. & Spitzer L. (2016): Příroda a lidé v Kurovickém lomu. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín. 40 pp.

Orlová B, Spitzer L. & Pavelka K. (2012): Medvěd hnědá na Valašsku: Příběh Míši z Brodské. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín. 39 pp.

Jongepierová I., Deván P., Devánová K., Piro Z., Hájek M., Konvička O., Mládek J., Spitzer L. & Poková H. (2008): Údržba travních porostů [Grassland management]. In: Jongepierová I. (ed.): Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathians Mountains], Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty, pp. 433-444.

Spitzer L. (2008): Přírodovědné průzkumy aneb co nám o stavu krajiny říká biodiverzita? Modrásek černoskvrnný. pp. 41-45. In: Piro Z. et Wolfová J. (eds.): Zachování biodiverzity karpatských luk. – FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 s.

Konvička O., Jongepierová I. & Spitzer L. (2007): Louky a pastviny moravských Karpat. ČSOP Bílé Karpaty, 12 pp. pdf

Spitzer L. (2004): Muzeum Valašské Meziříčí – průvodce sbírkami. Entomologická sbírka. – MRV Vsetín.

Od jara do zimy –…

Cílem projektu je přes pořízení sady didaktických pomůcek prezentovat na…

Není houba jako houba

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení sady didaktických pomůcek a replik…

Obsah košíku