Ochrana oznamovatele

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Muzeum regionu Valašsko, p. o.  s účinností  od  1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje. Současně s tím byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Fyzickou osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a vedení prošetření je Mgr. Petr Mynařík (Advokátní kancelář JUDr. Ilony Barošové, Smetanova 970, 755 01 Vsetín 1, telefon: 604 107 819, e-mail: pmynarik@gmail.com).

 

Oznámení mohou podávat pouze tyto osoby:

 • zaměstnanci Muzea regionu Valašsko, p. o., kteří vykonávají činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v Muzeu regionu Valašsko, p. o. bez ohledu na výsledek výběrového řízení,
 • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost na základě smluvního vztahu s Muzeem regionu Valašsko, p. o.,
 • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž u Muzea regionu Valašsko, p. o.

Další osoby byly s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb. z podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami a anonymními oznámeními se Příslušná osoba nebude zabývat.

 

Čeho se oznámení může týkat?

Oznámit lze pouze podezření na porušení právních předpisů nebo jiných závazných pravidel dle tohoto zákona, nebo na jejich opomenutí, které spadají do oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finančních služeb, produktů a trhů a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • veřejného zdraví,
 • ochrany spotřebitele,
 • ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů EU,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU,
 • ostatní protiprávní jednání vyjmenované § 2 odst. 1 tohoto zákona.

 

Oznámeními nespadajícími do výše uvedených oblastí se Příslušná osoba nebude zabývat.

Svá oznámení učiněná v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. můžete podat těmito způsoby:

 • e-mailem na adresu: pmynarik@gmail.com
 • písemně na adresu: Mgr. Petr Mynařík (Advokátní kancelář JUDr. Ilony Barošové, Smetanova 970, 755 01 Vsetín 1)

Obálku označte poznámkou „ Neotvírat - Příslušná osoba“

 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • telefonicky na telefonním čísle: 604 107 819, z hovoru je/není pořizován zvukový záznam, Příslušná osoba o obsahu hovoru vyhotoví písemný záznam, jehož obsah je oznamovatel povinen dle zákona odsouhlasit

 

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Muzea regionu Valašsko, p. o., lze oznámení podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

 

Následky vědomě podaného nepravdivého oznámení

Ochrana nebude poskytována oznamovateli úmyslně zneužívajícímu výše uvedený systém.

V případě nepravdivého oznámení  podaného úmyslně s cílem poškodit Muzeum regionu Valašsko, p. o., či jinou dotčenou osobu, nelze vyloučit riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy.

Obsah košíku