Privacy Notice

The text is not translated (Google translate)

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČO 00098574 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, publikačních, osvětových, vzdělávacích a potřeb veřejnosti. 

Muzeum zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 101/2000 Sb. 


V rámci zajišťování svých činností provádí muzeum, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
 • vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
 • zajišťování smluvních vztahů,
 • vedení účetní a personální agendy,
 • ochrana majetku, sbírek a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy)
 • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.


Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u muzea jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste muzeu poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
  Každá osoba má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných muzeem, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytne muzeum zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žádající osoby. Tato lhůta může být v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce. O tomto prodloužení je žadatel informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Žádosti vyřizuje referent pro správu osobních údajů.
 7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 8. Referent pro ochranu osobních údajů:
  Ing. Jan Marek,
  Muzeum regionu Valašsko, p.o.,
  Horní náměstí 2, Vsetín 755 01,
  referent.oou@muzeumvalassko.cz

  Formulář žádosti subjektů osobních údajů v PDF
  Formulář žádosti subjektů osobních údajů v DOCX

 

 

Záznamy z kamerového systému 

Vstupy, expozice, výstavní a vybrané prostory budovy muzea jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.
Vstupy do budovy, kde jsou prostory monitorované kamerovým systémem jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a popisem. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici na recepci muzea, nebo o referenta ochrany osobních údajů.

Vstupem do muzea návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Údaje z kamerového systému jsou uchovávány nejdéle 7 dní a pak se automaticky přemazávají.
Jsou předávány výhradně Policii ČR a to pouze v případě zahájeného trestního řízení.
 

 

Web muzea využívá soubory cookies

Webová prezentace muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookie. Cookie umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Muzeum používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně. Používání souborů cookies můžete však odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies v Microsoft Edge (Windows 10)
Blokování cookies v Microsoft Internet Exploreru (Windows XP - 10)
Blokování cookies v Google Chrome
Blokování cookies v Moozilla Firefox

 

Obsah košíku