Celý název projektu: Od jara do zimy – multidisciplinární edukační programy Muzea regionu Valašsko

Registrační číslo projektu: MK 15200/2023 OMG

Program Ministerstva kultury ČR: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Priorita: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES

Období realizace: 01/2023 – 12/2023

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 108 000,00 Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace: 50 000,00 Kč

Financování:
Ministerstvo kultury ČR: 50 000,00 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 58 000,00 Kč

 

 

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím pořízení sady didaktických pomůcek a replik sbírkových předmětů prezentovat formou konkrétních edukačních programů bohatství a pestrost muzeem spravovaných podsbírek, stejně tak uchovávané hmotné i nehmotné kulturní dědictví. A to v souladu s principy muzejní edukace všemi smysly (nutné především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

Pořízení didaktických pomůcek umožní jejich haptické využití a eliminují riziko nedodržení didaktických zásad (především názornosti, spojení teorie s praxí a vědeckosti) při realizovaných edukačních programech.

 

Aktivity projektu:

Pořízení interaktivních pomůcek

Pořízení sady didaktických výukových pomůcek, prvků k prezentaci a interpretaci výše uvedených muzejních podsbírek, jakož i svěřeného hmotného a nehmotného kulturní dědictví, které budou sloužit k realizaci edukačních programů konaných primárně na pobočkách MRV, sekundárně v rámci projektových dní a prezentačních aktivit MRV v terénu. Pořízené pomůcky zajistí naplnění všech didaktických a pedagogických požadavků kladených na edukační program a odstraní riziko poškození vystavovaných sbírkových předmětů, resp. nemožnost dodržení didaktických zásad.

Realizace workshopů a edukačních programů 

V návaznosti na pořízení pomůcek dojde k revizi scénářů edukačních programů v kooperaci s celým edukačním týmem a programy začnou být okamžitě, resp. v návaznosti na jejich nabídku v rámci zvykoslovného roku, nabízeny v revidované podobě. Pomůcky budou zařazeny do aktivit i v rámci různých muzejních akcí (Templářské slavnosti, Květinová slavnost, Svatojánský večer, Velikonoce v muzeu, Vánoce v muzeu, Festival muzejních nocí apod.), čímž dojde ke komplexnímu zkvalitnění nabídky popularizačních výstupů MRV směrem k veřejnosti.

Projektové řízení

Projektové řízení a koordinace projektu bude v gesci vedení MRV, tedy ředitele a zástupce ředitele, kteří disponují zkušenostmi s realizací projektů, a ekonomického oddělení. Za odbornost, metodickou a didaktickou právnost projektu ručí odborný garant projektu. Aktivita projektového řízení bude zahrnovat pravidelné schůzky projektového týmu vedoucí k naplňování dílčích aktivit projektu a dodržování harmonogramu. Bude provádět monitoring z pohledu dotačního titulu a dohled nad čerpáním rozpočtu.

Cílové skupiny:
Vzdělávací programy MRV jsou vzhledem k individuálnímu přístupu našeho týmu edukátorů vhodné pro všechny věkové kategorie návštěvníků, největší zájem se předpokládá od pedagogů – resp. jejich prostřednictvím pro školní kolektivy žáků MŠ, ZŠ a SŠ. Neopomíjenou skupinou návštěvníků muzea jsou běžně i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, vyžadující individuální přístup. Mezi nejčastější návštěvníky z této skupiny patří v muzeu především pohybově a sluchově handicapovaní žáci a dále pak žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, výjimkou však nejsou ani klienti denních stacionářů, tyflocenter, sociálně znevýhodněných skupin obyvatel a v poslední době též děti z válkou postižených regionů apod. Výukový program je proto v konkrétních případech vždy na základě požadavků pedagogického doprovodu variován tak, aby byl cílové skupině návštěvníků co nejvíce přizpůsoben a maximálně odpovídal jejich schopnostem a dovednostem. Pořízení pomůcek předpokládá možnost jejich haptického užití (což v případě autentických sbírkových předmětů není možné).

Ideální skupinu představuje 1 běžná třída, tj. 15–30 žáků s pedagogickým doprovodem. Výstupy projektu budou ovšem využívány i při akcích muzea pro veřejnost (Muzejní, noc, Svatojánské čarování, Templářské slavnosti, komentované prohlídky,…), navštěvovaných řádově stovkami až tisíci návštěvníky. Každoročně lze tedy předpokládat využití zamýšleného souboru pomůcek pro cca 10 000 návštěvníků.

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 14. 4. 2023
 

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., vedoucí odborného a popularizačního oddělení (e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz)
Ing. Jiří Trezner, (e-mail: trezner@muzeumvalassko.cz)
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská (e-mail: ostranska@muzeumvalasko.cz)