Privacy Information Act

The text is not translated (Google translate)

Název a identifikační údaje:

Název: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Sídlo: Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín
Datová schránka: ID b7uk6e4
IČ: 00098574
DIČ: neplátce DPH
Číslo účtu: 3136851/0100, KB Vsetín


 

Důvod a způsob založení:

Vznik muzea

Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní společnost ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Zřizovatelem byl do roku 2003 Okresní úřad Vsetín a od roku 2003 Zlínský kraj. Od roku 2005 je součástí Muzea regionu Valašsko také Hvězdárna Vsetín, která vznikla v roce 1950.
Činnost a pobočky muzea

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se jako nedílná pobočka muzea zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností.

Muzeum regionu Valašsko je od roku 2015 zařazeno na seznamu výzkumných organizací podle z. č. 130/2002.

 
Hlavní činnost

Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko
Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel)
Činnost hvězdárny
Popularizační a vzdělávací aktivity
Výzkum a další odborné činnosti

 

Zřizovací listina MRV s dodatky č.1 až č.12

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 991


 

Organizační struktura


 

Kontaktní spojení:

Poštovní adresa:
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní náměstí 2
775 01 Vsetín
 
Telefon: +420 571 411 690
E-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz
Číslo datové schránky: b7uk6e4
Úřední hodiny (podatelna):
Po–Pá: 8:00–14.00 (polední přestávka 11:00–12:00)
poštu je možno uložit i na recepci muzeu v otvírací době muzea


 

Seznam hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy):

Střednědobá koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2016–2020

Schválení rozpočtu pro rok 2020


 

Postup pro podávání žádostí, stížností a podnětů:

Žádosti, stížnosti a podněty se podávají nejlépe na elektronickou adresu muzea případně písemně, eventuálně osobním doručením do podatelny.


 

Nejdůležitější používané předpisy, právní předpisy:

- zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb.,
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Žádosti se podávají nejlépe na e-mailovou adresu muzea případně písemně poštou, eventuálně osobním doručením do podatelny.

Žadadatel musí postupovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb..

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací


 

Místo a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Opravný prostředek je třeba zaslat na adresu muzea, který je postoupí zřizovateli, tj. Zlínskému kraji odboru kultury a památkové péče.


 

Výroční zprávy ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zprávy muzea

Obsah košíku