Celý název projektu: Není houba jako houba

Registrační číslo projektu: MK 15198/2023 OMG

Program Ministerstva kultury ČR: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Priorita: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES

Období realizace: 09/2023 – 12/2023

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 120 000,00 Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace: 53 000,00 Kč

Financování:
Ministerstvo kultury ČR: 53 000,00 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 67 000,00 Kč

 

 

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím pořízení sady didaktických pomůcek a replik sbírkových předmětů prezentovat mykologickou podsbírku, resp. její vybrané části formou edukačního programu. A to, v souladu s principy muzejní edukace, všemi smysly (nutné především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace).

Stěžejní je pořízení sady didaktických pomůcek – modelů hub, které umožní jejich haptické využití a eliminují riziko nedodržení didaktických zásad (především názornosti, spojení teorie s praxí a vědeckosti) v případě „slabého houbařského roku“, kdy je sice i tak na výstavě prezentováno zhruba 150–200 druhů hub, ale vesměs méně známých a většinovou populací přehlížených. Pořízením modelů hub předpokládáme výrazné zvýšení zájmu o edukační program i mimo termín konání výstavy živých hub. Stěžejní je také pořízení modelu vývojového cyklu hub, který pomůže prezentovat specifika a odlišnost říše hub v rámci ostatní živé přírody. Pořízením keramických mise bude zajištěno jejich opakované použití a tím i redukce odpadů při používání jednorázových plastových misek, potažmo prezentuje odpovědný přístup MRV k životnímu prostředí a environmentálním tématům.

 

Aktivity projektu:

Pořízení didaktických pomůcek

Hlavním výstupem projektu je pořízení sady didaktických pomůcek pro specifickou edukaci všech cílových skupin, tzn. pořízení sady didaktických výukových pomůcek (anatomicky přesných modelů hub), prvků k prezentaci a interpretaci mykologické podsbírky, které budou sloužit k realizaci edukačních programů konaných primárně v rámci instalace výstavy živých hub, která se už dlouhá desetiletí koná na dvou pobočkách MRV. Pořízené pomůcky zajistí naplnění všech didaktických a pedagogických požadavků kladených na edukační program a odstraní riziko poškození vystavovaných sbírkových předmětů, resp. nemožnost dodržení didaktických zásad v případě nepříznivých klimatických podmínek pro růst hub v termínu konání výstavy.

Realizace edukačních programů 

Bude vytvořen a do stálé nabídky vzdělávacích programů muzea celoročně bude zařazen a trvale realizován edukační program prezentující naši mykologickou podsbírku. Edukační program je primárně realizován v rámci výstavy živých hub, na níž jsou prezentovány stovky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, stejně jako tematicky zaměřený výběr z mykologické podsbírky MRV. Součástí výstavy jsou také tematické workshopy, mykologické přednášky a mykologické poradny, které budou moci být díky projektu moderně a atraktivně zpracovány a nebudou limitovány případnými nepříznivými přírodními podmínkami.

Projekt navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a svět práce, naplňuje průřezová témata Environmentální výchova, využívá metody k naplnění klíčových kompetencí. V průběhu LP je uplatňován vstřícný model výuky, dále metody informačně receptivní (výklad, vysvětlování), reproduktivní (organizované opakování), metoda problémového výkladu (s oporou dosavadních znalostí), brainstorming, metoda heuristická (samostatné řešení úkolu), názorně demonstrační (předvádění činnosti), praktická (nácvik pohybových a pracovních dovedností, s využitím pracovních listů výtvarná činnost).

Projektové řízení

Projektové řízení a koordinace projektu bude v gesci vedení MRV, tedy ředitele a zástupce ředitele, kteří disponují zkušenostmi s realizací projektů, a ekonomického oddělení. Za odbornost, metodickou a didaktickou právnost projektu ručí odborný garant projektu. Aktivita projektového řízení bude zahrnovat pravidelné schůzky projektového týmu vedoucí k naplňování dílčích aktivit projektu a dodržování harmonogramu. Bude provádět monitoring z pohledu dotačního titulu a dohled nad čerpáním rozpočtu.

Ideální skupinu představuje 1 běžná třída, tj. 15–30 dětí s pedagogickým doprovodem. Výstupy projektu budou ovšem využívány i při akcích muzea pro veřejnost (Muzejní, noc, Svatojánské čarování, Templářské slavnosti, komentované prohlídky,…), navštěvovaných řádově stovkami až tisíci návštěvníky. Každoročně lze tedy předpokládat využití zamýšleného souboru pomůcek pro cca 5 000 návštěvníků.

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 14. 4. 2023
 

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., vedoucí odborného a popularizačního oddělení (e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz)
Ing. Jiří Trezner (e-mail: trezner@muzeumvalassko.cz)
Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská (ostranska@muzeumvalassko.cz)