Ferdinand Hradil se narodil 14.1.1870 v Komárovicích u Kelče a zemřel dne 20.10.1960 v Kelči,  kde soukromě hospodařil. Zabýval se sledováním, sběrem, lovem a preparováním ptáků po velkou část svého dlouhého života. Protože od svých dvaceti let až do roku 1910 žil sběratel ve Fryčovicích u Místku, kde byl jeho bratr Valentin katolickým knězem, jsou počáteční přírůstky jeho sbírky lokalizovány do severní části Beskyd a Podbeskydí.

K doplnění spektra ptáků vyskytujících se v Evropě i v části Asie sběratel později získával preparáty zřejmě výměnou za své preparáty nebo koupí od preparátorské firmy W. Schlütter z Halle, do jejíhož katalogu si vpisoval kromě získaných druhů i poznámky o ulovených a preparovaných ptácích. Většina preparovaných ptáků má lokalizaci tří hlavních působišť autora – tedy Komárovic, Fryčovic a Kelče. Pouze menší část preparovaných ptáků z regionu je z jiných míst – ty byly získávány nejspíše cíleně pro doplnění druhového spektra ptáků vyskytujících se v regionu nebo při preparaci na zakázku.

Instalační podoba sbírky je dost netradiční. Ptáci, a to i ti větší, jsou umístěni v dřevěných prachotěsných krabicích se zaskleným víkem podobných entomologickým krabicím. Pouze některé velké preparáty jsou instalovány samostatně. V Muzeu regionu Valašsko zachovaná většinová část Hradilovy sbírky ptáků obsahuje 377 kusů preparátů od 209 ptačích druhů, které náleží k sedmnácti ptačím řádům.  Původní rozsah sbírky byl asi o pětinu větší. Tato v muzeu chybějící část sbírky obsahovala hlavně cizokrajné asijské druhy nebo druhy ze severu Evropy získané z Německa, které si převzalo Slezské muzeum v Opavě. Podle soupisu se jednalo celkem o 66 preparátů ptáků náležejícím ke 36 druhům. Celkový počet v obou muzeích dochovaných preparátů Hradilovy sbírky činí 443 ptáků od 245 druhů. Hradilova sbírka ptáků patří k nejvýznamnějším historickým sbírkám preparátů ptáků na Moravě a ve Slezsku.

Součástí sběratelské činnosti Ferdinanda Hradila bylo také vytváření průřezové entomologické sbírky motýlů a brouků vyskytujících se v okolí Kelče a Fryčovic. Své sběry doplňoval Hradil nákupy a výměnami. Navíc ještě sběratel budoval sbírku exotických motýlů, které nakupoval výhradně na již tehdy probíhajících burzách s exotickými přírodninami (většina této sbírky exotických motýlů byla v minulosti převezena do Slezského zemského muzea v Opavě).

Zachovala se také část netradičního herbáře – jde o tlustý sešit s ručně číslovanými stranami 1 až 100 a na každé straně je nalepena vylisovaná rostlina. Původně měl mít tento herbář několik set položek (Anonymus, 1958). Dnes slouží jeho pozůstatek jako ukázka flóry v okolí Kelče a to nejen planě rostoucích druhů, ale i pěstovaných okrasných rostlin a léčivek.

Portrét Ferdinada Hradila z roku 1944.

Úvodní strana strojopisného seznamu sbírky ptáků F. Hradila asi z roku 1960 vypracovaného jako podklad pro prodej sbírky muzeím ve Valašském Meziříčí a v Opavě (pomocný materiál k zoologické podsbírce).

Úvodní strana katalogu preparátorské firmy W. Schlutter z Halle ve formě systému ptáků do něhož Hradil vpisoval své sběry (pomocný materiál k zoologické podsbírce).

Úvodní A strana soupisu ptáků Hradilovy sbírky v katalogu fy. Schlutter (pomocný materiál k zoologické podsbírce).

Poslední strana katalogu Hradilovy sbírky s popisy pozorování ptáků v regionu jeho působnosti (pomocný materiál k zoologické podsbírce).

Krabice s preparáty ptáků se mohou ukládat do skříní podobně jako knihy.

Samec a samice čírky obecné a samec kopřivky obecné, sbírkové předměty (i.č. Z449–Z451).

Samec a samice hoholky severní severský ptačí druh byl nepochybně získán koupí nebo výměnou za vlastní Hradilovy preparáty u firmy Schlütter. Sbírkové předměty (i.č. Z445–Z446).

Kukačka obecná – barevné variety svědčí o pečlivosti sběratele, sbírkové předměty (i.č. Z558–Z560).

Zástupci řádů bahňáků – vodouš kropenatý, vodouš bahenní, pisík obecný a kulík říční. Sbírkové předměty (i.č. Z560–Z565).

Samec jeřábka lesního a pár kura rousného poslední dva preparáty byly získány koupí nebo výměnou za vlastní preparáty od německé preparátorské firmy W. Schlütter. Sbírkové předměty (i.č. Z282–Z284).

Dva preparáty ořešníka kropenatého (samec a samice) a mandelík hajní. Ořešník se dosud vyskytuje v horách a  podhůří, mandelík již jako hnízdící pták na území ČR vyhynul. Pták z Předmostí u Přerova byl zřejmě příslušníkem jedné z hnízdních populací na střední Moravě. (i.č. Z282–Z284).

Krabice s preparáty červenky obecné, slavíka obecného a slavíka modráčkasbírkové předměty (i.č. Z469–Z476).

Skrytě žijící obyvatelé rákosin u stojatých vod – rákosníci a cvrčilky (rákosník velký, rákosník obecný, rákosník zpěvný, cvrčilka říční a cvrčilka zelená). Dále vynikající imitátor ptačích hlasů, sedmihlásek hajní. Sbírkové předměty (i.č. Z384Z396).

Vodní chřástali - skrytě žijící obyvatelé bažin a mokřadů. Chřástal vodní (pár), chřástal kropenatý  a chřástal malý. Poslední i nyní vzácný druh druh zřejmě tehdy také v okolí Kelče hnízdil, jak tom svědčí červencové datum jeho získání. Sbírkové předměty (i.č. Z542Z544).

Vzácní ťuhýci. Ťuhýk menší s velkou pravděpodobností hnízdil v 30. letech 20. století u Kelče, jak o tom svědčí dva přesně datované preparáty z konce května 1930. Jako hnízdící druh z České republiky již v současnosti vymizel. Ťuhýk rudohlavý  se v první polovině 20. století vyskytoval na Kelečsku nejspíše jen na tahu. I tento druh již v ČR nehnízdí. Sbírkové předměty (i.č. Z529–Z534).

Také menší druhy motýlů a brouků z entomologické sbírky F. Hradila jsou instalovány do zasklených krabic, které se skládají do skříní jako knihy.

Brouci čeledí potápníkovití, vodomilovití a vírníkovití – sbírkové předměty (i.č. Z5).

Brouci čeledí střevlíkovití a svižníkovitísbírkové předměty (i.č. Z1).

Brouci čeledí tesaříkovití, červenáčkovití, majkovití a květiníkovitísbírkové předměty (i.č. Z14).

Motýli čeledi píďalkovitísbírkové předměty (i.č. Z37).

Titulní strana 7. sešitu herbáře F. Hradila jediného zachovalého z původních 10. kusů (pomocný materiál k botanické podsbírce Muzea regionu Valašsko).

Ukázka jedné z herbářových položek – kozí brada luční.