Sborník obsahuje dva dosud nepublikované rukopisy Jana Bubely (1855 – 1889), vsetínského rodáka, obchodníka se dřevem a nadšeného botanika. I přes krátký čas, který mu byl vyměřen – dožil se pouhých 34 let – se stačil nesmazatelně zapsat do historie botanického výzkumu Moravy. Jeho dílo je vnímáno jako celostátně významné a je všeobecně citováno a používáno jako vůbec nejstarší zdroj botanických dat z regionu východní Moravy. 

Rukopisy vznikly na sklonku devatenáctého století, přičemž u staršího textu Rostlinstvo květeny vsetínské je uveden rok 1879. Mladší rukopis Rostliny na Valašsku rostoucí není datován, ale je zřejmé, že autor zamýšlel vytvořit květenu širšího území než je Vsetínsko. Tento rukopis nebyl pro autorovo úmrtí dokončen.

Rukopisy jsou vyčerpávajícím a na svou dobu a věk autora precizně zpracovaným a uceleným přehledem někdejší vsetínské květeny. Na jejich základě je možné si udělat představu o vzhledu krajiny v období jejího maximálního odlesnění a také posoudit vliv tradičního obhospodařování na míru biodiverzity (druhové bohatosti). Bubelův odkaz je dokladem rozsáhlých změn v krajině za posledních 150 let a je až překvapivé, nakolik výrazných.

Vydavatel: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, o.s. a Muzeum regionu Valašsko, p.o., 2015. Počet stran: 368. ISBN 978-80-87614-44-0