Časopis Acta Musealia uveřejňuje původní badatelské studie a zprávy ze společenskovědního výzkumu, muzejní práce, věnuje pozornost péči o sbírky v regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále obsahuje personálie a aktuality, recenze a krátká sdělení společenského dění a příbuzných témat. Redakční rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých odborníků, ale také zohledňuje formální stránku rukopisu.

Časopis původně vycházel pod hlavičkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, k jeho znovuobnovení v roce 2016 se však přidal i nový vydavatel, a to Muzeum regionu Valašsko, p. o. Kromě upraveného schématu časopisu a nové grafiky se můžete těšit na největší novinku, a sice recenzované články v sekci Studie. Věříme, že Acta Musealia se tímto zařadí mezi další vyhledávaná a jak laickými, tak především odbornými čtenáři oblíbená recenzovaná periodika.

Časopis vznikl přidělením ISSN čísla Národní technickou knihovnou v Praze dne 9. 11. 1990. První číslo nové řady časopisu vyšlo v roce 2016.

ISSN: 0862-8548