Aktuálně můžou návštěvníci Muzea regionu Valašsko zhlédnout v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí novou výstavu nazvanou Poklady východní Moravy. V rámci ní je vystaven výběr archeologických depotů z velké části Zlínského kraje.

 

Co je archeologický depot?

Jde o úmyslně vytvořený soubor předmětů určený k uložení na vybraném místě. Depoty rozlišujeme dle toho, jaké předměty obsahují (nástroje, šperky, mince aj.), z jakého období pocházejí (např. doba bronzová) a také podle jejich primárního účelu. Pokud šlo o tajné uložení předmětů jednotlivcem, který doufal, že si je v budoucnu vyzvedne, jde o depot reverzibilní. V případě, že byl depot obětinou bohům nebo darem pro mrtvé předky, tak jde o ireverzibilní typ, a jedná se o uložení trvalé.

 

Depoty na Valašsku

V našem regionu se depoty obou účelů koncentrují kolem tří míst – Kelče, Valašského Meziříčí a Horní Lidče. Při pohledu do mapy je tak možné konstatovat, že všechny výše uvedené lokality představují důležité komunikační body. V případě Kelče jde o křižovatku dálkových pravěkých tras, které se později vyvinuly do obchodních cest. Valašské Meziříčí je rozcestím v předhůří Karpat, kde se kříží cesty přicházející z nížin s horskými trasami. Horní Lideč pak představuje strategický bod, kde se potkává několik horských stezek. Na základě těchto faktů je zřejmé, že místní depoty jsou spojeny zejména s pohybem lidí. Z dobového hlediska tedy můžeme říct, že šlo zřejmě o aktivity spojené s obchodem, nebo válkou. Samozřejmě u Kelče, kde je klima nejpříznivější a půda kvalitnější musíme uvažovat také o tzv. staré sídelní oblasti v zemědělské kulturní krajině.

Depoty na Valašsku a Kelečsku spadají, až na několik výjimek, do závěru doby bronzové a začátku doby železné a poté do vrcholného středověku a raného novověku. V pravěkém období tu pobýval lid popelnicových polí, který začal aktivně využívat horské oblasti a jako první budoval stálá sídla i východně od linie Valašské Meziříčí-Vsetín. Pro druhé zmíněné období jsou typické opakované pokusy o kolonizaci stále výše položených oblastí a také rozvoj obchodu a četné válečné konflikty.

 

Pokud Vás krátký exkurz do problematiky archeologických depotů zaujal, navštivte zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kde je až do 22. října možné shlédnout výstavu Poklady východní Moravy.

Článek zveřejnil Valašský deník 9. 5. 2023, odkaz zde.