Časopis je populárně-naučným periodikem, specifickým svým zaměřením na region Valašsko. Uveřejňuje příspěvky z oboru společenských (historie, umělecká historie, etnografie aj.) a přírodních věd. Významnou součástí obsahu je prezentace muzejních sbírek, činnosti muzea a výsledků odborných výzkumů muzejních pracovníků.

Valašsko, vlastivědná revue vychází již více než 20 let; 2x ročně od roku 1998. Je nástupcem muzejního Zpravodaje Okresního vlastivědného muzea Vsetín a současně pokračuje v tradici uchovávání odkazu minulosti i obrazu přítomnosti, jak tomu bylo u dnes již legendárních regionálních časopisů Naše Valašsko z 30. let 20. stol. a časopisu Valašsko z 50. let 20. století.

Časopis má standardní formát A4 a jeho rozsah se pohybuje v rozmezí 40–60 stran. Prostřednictvím rozsáhlých obrazových příloh a obrazových seriálů přitažlivou formou dokumentuje minulost i současnost života na Valašsku. Obsah zpestřuje i řada rubrik; např. na zajímavá místa v regionu zve sloupek Navštivte..., do tvůrčích prostředí umělců čtenář zavítá s rubrikou V ateliéru, v oblíbené rubrice Čím je pro mne Valašsko? se osobnosti vyznávají ze svého vztahu k regionu, Folklorní momentky zprostředkovávají novinky ze světa valašského folkloru atd. Od čísla 31 došlo k inovaci grafické a typografické úpravy časopisu, novinkou je i členění do tematických celků (historie – příroda – lidé a společnost – lidová kultura a folklor – umění – události).

 

Vydavatelem Valašska, vlastivědné revue je Muzeum regionu Valašsko, p. o. a časopis je registrován u Českého národního střediska ISSN 1212-3382, MK ČR E 13226. Řídí se schválenými zásadami vydávání s definovanými pokyny pro přispěvatele – autory nehonorovaných příspěvků. Jmenovaná odborná redakční rada zajišťuje kvalitativní úroveň obsahu časopisu.

Ing. Tomáš Vitásek – odpovědný redaktor, ředitel, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Mgr. Olga Mehešová – výkonná redaktorka, historička umění, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská – technická redaktorka, historička, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Zámecká 1, 757 01 Valašské Meziříčí

PhDr. Tomáš Baletka, PhD. – historik, Státní okresní archiv Vsetín, ul. 4. května 227, 755 01 Vsetín

doc. Mgr. Daniel Drápala, PhD. – etnolog, Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, A. Nováka 1, 602 00 Brno

PhDr. Zdeněk Fišer – historik, Moravské zemské muzeum v Brně, Zelný trh 299/6, 602 00 Brno-město

Mgr. Jaroslav Kneisl – etnolog, hudební pedagog, Podlesí 225, 757 01 Valašské Meziříčí

PhDr. Dalibor Malina – kulturní pracovník, nakladatel, 755 01 Vsetín

Mgr. Václav Michalička, PhD. – historik, muzeolog, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Lidická 50, 742 58 Příbor

PhDr. Tomáš Mikulaštík – historik umění, 755 01 Vsetín

Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. – historik, muzeolog, Městské muzeum Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 276, 766 01 Valašské klobouky

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. – entomolog, Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Mgr. Petr Liďák – etnograf, Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pro autory

Vážení přispěvatelé muzejního časopisu Valašsko, vlastivědná revue,

děkujeme Vám za přízeň, jakou věnujete našemu muzejnímu časopisu, i za příspěvky, které poskytujete redakci časopisu ke zveřejnění. Rádi bychom přípravu každého nového vydání časopisu zkvalitnili k oboustranné spokojenosti přispěvatele a vydavatele. Věnujte tedy, prosím, pozornost následujícím pokynům pro autorské příspěvky:

a) Za příspěvky uveřejňované v časopise „Valašsko, vlastivědná revue“ není vydavatelem poskytován autorský honorář. Autor příspěvku má nárok na 1 autorský výtisk; autoři fotografií na elektronickou verzi časopisu v pdf; spolupracující organizace a subjekty za poskytnutí obrazových materiálů a dokumentů z veřejných či soukromých archivů po dohodě 1 a více výtisku nebo elektronickou verzi časopisu v pdf.

b) Autor příspěvku, resp. autor obrazové přílohy, podpisem Nakladatelské licenční smlouvy poskytne bezplatně vydavateli oprávnění publikovat text a obrazové přílohy v uvedeném čísle časopisu a na jeho webových stránkách. Zároveň prohlašuje, že je oprávněn dílo poskytnout a má zajištěna případná práva autorská a práva související s právem autorským. Bez uzavření Nakladatelské licenční smlouvy nelze příspěvek publikovat.

c) Redakce akceptuje pouze příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání časopisu a které jsou zpracovány v souladu se závaznými pravidly – Pokyny pro autory. Přijímají se příspěvky originální, dosud neuveřejněné v tištěné či elektronické formě; v opačném případě je nutný předchozí souhlas redakční rady. Redakce spolu s redakční radou si vyhrazuje právo zasáhnout do textu v rámci jazykových, věcných i formálně-technických korektur, popř. i příspěvek krátit, vyžadují-li to aktuální technické podmínky připravovaného časopisu. S veškerými zásahy do textu či obrazové přílohy je autor příspěvku seznámem před jeho publikováním, a to v rámci autorských korektur článků po sazbě, kdy dochází rovněž k autorizaci příspěvku. Redakční rada coby odborný poradní orgán doporučuje příspěvky ke zveřejnění a o jejich publikování rozhoduje vydavatel, který dle Tiskového zákona č. 46/2000 Sb. odpovídá za obsah periodického tisku. Vydavatel má výhradní právo příspěvek odmítnout nebo odsunout na pozdější termín vydání, a to z jakýchkoliv odborných, technických či jiných důvodů, o kterých není povinen informovat autora příspěvku.

d) Přijaté příspěvky shromažďuje výkonný redaktor (jméno, adresa, telefonní a e-mailový kontakt uvedeny v tiráži časopisu a webových stránkách časopisu), který za vydavatele i redakční radu vyřizuje redakční korespondenci a Nakladatelské licenční smlouvy.

e) Rozsah textu by neměl převýšit 10 normostran. Ve výjimečných případech je možné příspěvek konzultovat s výkonným redaktorem, překročit jeho délku či příspěvek vydat po částech. Texty příspěvků včetně všech příloh odevzdávejte v elektronické podobě, zpracované v některém ze standardních textových editorů (nejlépe MS Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5 mezery). Jednotlivé odstavce pouze odentrujte, zarovnávejte text pouze vlevo. Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby.

f) Obrazové přílohy v elektronické podobě odevzdávejte v tiskové kvalitě (černobílé obrázky v rozlišení alespoň 600 dpi, obrázky barevné a v odstínech šedi v rozlišení min. 300 dpi), a to ve formátu jpg. V případě tabulek a grafů použijte MS Excel. Přílohy je nutno řádně označit: fotografie, mapy a grafy jsou číslovány jako obrázky (obr. 1, obr. 2 atd.), tabulky jsou číslovány samostatně (tab. 1); opatřit popisky a u všech obrazových příloh musí být uveden jejich zdroj, jméno autora obrazové přílohy, jedná-li se o dílo autorské. (Ošetření případných autorských práv k daným vyobrazením je primárně povinností autorů příspěvků. Jen v případě předchozí dohody autora příspěvku s redakcí časopisu zajistí souhlas s publikováním obrazové přílohy vydavatel, a to prostřednictvím Nakladatelské licenční smlouvy.)

g) Na začátku populárně-naučného příspěvku (s poznámkovým aparátem a odkazem na literaturu a prameny) uveďte anotaci článku (max. 1500 znaků) a klíčová slova (pro zařazení článku do tematického rejstříku) a na konci článku své jméno a příjmení i s tituly a korespondenční adresu pracoviště či bydliště (e-mailovou i klasickou kvůli zaslání autorského příspěvku).

h) Seznam použité literatury, pramenů a zdrojů se uvádí na konci příspěvku.

ch) Poznámkový aparát vytvářejte pomocí funkce Poznámka pod čarou (Vysvětlivky / Konec dokumentu) v MS Word (typ písma Times New Roman, velikost písma 11, text zarovnaný pouze vlevo, bez odsazení, nedělená slova, řádek neukončen klávesou „Enter“). Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou.

i) Pro citace z pramenů a literatury dbejte na jednotnou citační normu dle ISO 690 a používejte následujícího schématu bibliografické citace:

Vzor 1, formátování, citace z literatury aj.
Vzor 2, citace z pramenů
Vzor 3, formátování rozhovoru, popisky u foto

Pro citaci z monografie:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vydání: rok vydání, citovaná strana.

Pro citaci článku ve sborníku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. In: Název sborníku, Editor (Ed.), Místo vydání: rok vydání, citovaná strana.

Pro citaci článku v periodiku:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu ročník, rok vydání, číslo, citovaná strana.

Pro citaci archivního pramene:
Archiv (při první citaci celý název, při další pouze zkratka), Název fondu, číslo ukládací jednotky, inventární číslo (pokud takové existuje), signatura (pokud taková existuje), co nejbližší specifikace dokumentu.

Pro citaci webového zdroje:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název dokumentu. Dostupný z WWW: [cit. rrrr-mm-dd].

j) Dodržujete, prosím, i následující typografická pravidla:
- po čárce a tečce používejte vždy mezeru
- rozlišujte mezi spojovníkem (-) a rozdělovníkem (–)
- kalendářní data pište ve formátu
- u obrazové přílohy používejte popisek v daném formátu: Popis tučně (na konci s tečkou, je-li to věta) (kurzívou odkaz na archiv, fotografa netučně, bez tečky, vložit do závorky)

k) Termín odevzdání písemných příspěvků je stanoven na 1. 3. a 1. 10. Hotové příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše příspěvky a další spolupráci.

Obsah košíku