Zaměření

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace (dále organizace) vykonává činnosti a plní funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Zřizuje se za účelem získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracovávání sbírek muzejní povahy (přírodnin i lidských výtvorů), umožňuje jejich veřejné užívání, provádí základní nebo aplikovaný výzkum a zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely.

Samostatné oddělení Hvězdárna Vsetín je specializované odborné, vzdělávací, informační a poradenské zařízení regionálního charakteru, jehož posláním je seznamovat veřejnost a zejména mládež s vědeckými poznatky z astronomie, kosmonautiky, meteorologie a dalších přírodovědných oborů, s moderní technikou a technologií. Zřizuje se za účelem získávání a předávání nových poznatků, odborné výzkumné i popularizační činnosti a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely. Podílí se na doplňkovém i mimoškolním vzdělávání mládeže a dospělých v rámci programů celoživotního vzdělávání. V oboru své působnosti poskytuje informační a poradenské služby.

Organizace shromažďuje sbírky přírodnin i sbírky ze všech oborů lidské činnosti včetně hmotných dokladů vývoje průmyslu,vědy a techniky české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Valašsko. Sbírky vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti v oborech přírodních, technických a společenských věd. V případě potřeby vytváří specializované sbírky věnované vědě a technice, udržitelnému rozvoji.

Provádí základní nebo aplikovaný výzkum a další odborné aktivity v oborech  přírodních, technických a společenských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky (vzdělávacích, osvětových a výukových akcí a programů), publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků. Umožňuje rovný přístup bez rozdílu k využívání a zpřístupňování výsledků své činnosti a svých služeb, přičemž účelem těchto činností není dosažení zisku. Žádné subjekty nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám organizace nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným organizací.

Provádí popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky. Poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům (konzultace, poradenství, expertízy, účast na grémiích apod.). V oblasti přírodních věd provádí na vyžádání orgánů státní ochrany přírody, samosprávy i státní správy, výzkumných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za úhradu nákladů.

Obsah košíku