Národní genetická banka

Muzeum regionu Valašsko se zapojilo do projektu Národní genetické banky živočichů

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) je sítí institucí, jejichž společným zájmem je dlouhodobé uchovávání kvalitně konzervovaných genomických vzorků živočichů a publikování údajů o těchto vzorcích ve veřejných databázích, aby byly k dispozici pro (další) výzkum. Genomické vzorky mohou být použity při hodnocení životaschopnosti populací, jejich příbuznosti a genetické rozmanitosti, dají se sledovat i odlišnosti v rámci areálu výskytu druhů a poddruhů apod. NGBŽ vznikla z iniciativy Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO) a Katedry zoologie PřF UK a není statutární organizací, členství v síti je dobrovolné a její fungování nepodléhá žádným závazným vnitřním předpisům. Genetická banka ÚBO je propojena jak s Dokladovou sbírkou obratlovců ÚBO, tak s dalšími relevantními sbírkami, tj. usiluje o uchování informací o místech uložení veškerého materiálu z konkrétního jedince (např. je-li v bance uložen genetický vzorek živočicha, který posloužil k tvorbě preparátu v některém z přírodovědných muzeí). GB ÚBO je registrována v mezinárodním registru vědeckých sbírek Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl) pod kódem IVB a je také členem mezinárodní sítě genetických sbírek biodiverzity Global Genome Biodiversity Network (GGBN), na jejímž datovém portálu je také možno vyhledávat potřebné vzorky (Repository IVB).

Muzeum regionu Valašsko (MRV) podepsalo na jaře roku 2019 Memorandum o spolupráci k zapojení se do sítě institucí NGBŽ. V souvislosti s legislativními požadavky na sběr genomického materiálu jsme získali povolení ke sběru chráněných organismů od Zlínského a Moravskoslezského kraje včetně CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Vzorky MRV z této sběrné oblasti tedy budou publikovány prostřednictvím GB ÚBO ve veřejných a mezinárodních genomických databázích.

Na základě kladných rozhodnutí a udělení povolení ke sběru bylo vytvořeno tzv. biorepozitorium, místo, kde jsou uloženy sbírky genomického materiálu. Pro potřeby biorepozitoria byl využit mrazicí box, který je umístěn ve zrekonstruované budově Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vzorky genomického materiálu z jednotlivých živočichů jsou sbírány do 2ml zkumavek s roztokem 96% etylalkoholu a pro lepší přehlednost a evidenci jsou uloženy v plastových organizačních krabičkách. Od každého nalezeného (většinou mrtvého) živočicha jsou odebrány vzorky do dvou zkumavek, jeden zůstává součástí sbírek MRV a druhý je odeslán do GB ÚBO pro uchovávání v hlubokomrazícím boxu (-80 °C) v úložišti NGBŽ na terénní stanici ÚBO Mohelský mlýn. Vzorky budou publikovány na datových portálech NGBŽ a  GGBN s odkazem na MRV a případné inventární číslo preparátu / sbírkového předmětu získaného z konkrétního jedince, ze kterého byl genomický vzorek odebrán. V současné chvíli evidujeme vzorky od 121 živočichů z toho 56 vzorků patnácti zvláště chráněných druhů. Všechny vzorky jsou jedinečně označené a evidované v souhrnné tabulce s podrobnými nálezovými údaji o jedincích, ze kterých byl vzorek odebrán.

Chcete nám pomoci? Sbírejte materiál s námi. Výzva k zapojení zde.

Za spolupráci děkuje RNDr. Zdeněk Tyller.

Kontakt: tyller@muzeumvalassko.cz, mob. 775 284 222

Tabulka s údaji k našim evidovaným vzorkům v genetické bance: odkaz

 

 

Obsah košíku