Během druhé světové války i po ní se Vsetín díky průmyslu rozrůstal co do počtu obyvatel. Těm se však neodstávalo bytů, a tato skutečnost donutila příslušné úřady v roce 1946 vypracovat plán výstavby města, jehož autorem byl architekt a rodák z Krásna nad Bečvou, Václav Hilský.

Plán určoval rozvoj města pro příštích 50 let, v knize Vsetín z roku 1946 se o dalším výstavbě uvádí: „…město má svou polohou neobyčejně vděčné předpoklady pro další a novou urbanistickou výstavbu.“

Vzhledem k průmyslovému charakteru měla mít nová výstavba ráz pásového sídliště s vymezenými plochami pro pracoviště, rekreaci a kulturu. Horní město mělo zůstat správním střediskem umístěným v historickém jádru. Slunné stráně v jeho okolí měly sloužit ke stavbě rodinných domů.

Dolní město mělo zachovat svoji funkci obchodního, hospodářského a kulturního střediska, s bydlením převážně v činžovních domech, dodržujících nadále šachovnicový půdorys, a centrum se mělo být přeneseno do nově stavené části Trávníky.

Celkově měla novou výstavbu hojně doplňovat zeleň, aby město zapadlo do okolní přírody. Vzhledem k rozvoji dopravy se počítalo i s úpravou hlavní silnice první třídy z Opavy na Slovensko, která prozatím měla probíhat souběžně s železniční tratí na Trávníkách a v budoucnu měla být přeložena na jižní okraj města.

Mimo výstavby nových bytů se za nejnaléhavější investice považovala realizace Památníku osvobození (což bylo rozhodnutí politické, se kterým část obyvatel nesouhlasila), dále stavby nových škol (mateřských, základních, středních – školy průmyslové, učňovské i odborné) a jejich internátů, vybudování Domu kultury, hřbitova, veřejných jatek, úprava cest, dokončení kanalizace a realizace městské čističky.
Většina těchto staveb byla v následujících desetiletích dříve či později provedena. Bohužel se ale postupem doby přestal brát v potaz kvalitní plán architekta Hilského, a výstavba probíhala bez ohledu na stávající architekturu i přírodní dispozice, což se negativně projevilo na vzhledu města.
 

Článek zveřejnil Valašský deník 1. 9. 2021, odkaz zde.