Knihovna

Knihovna Muzea regionu Valašsko je muzejní knihovnou se dvěma pracovišti: zámek Vsetín, Horní náměstí 2, Vsetín a zámek Kinských, Zámecká ulice 3, Valašské Meziříčí.

Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným fondem. Slouží k provozování veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb.

Knihovní řád

Katalog knih online

 

Muzejní knihovna Vsetín

Historie: Vsetínská muzejní knihovna vznikala až po převzetí muzea do správy Okresního národního výboru 1. ledna 1953. Od svého založení se orientovala na publikace z oboru společenských věd, převážně na historii., národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Valašska a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. V roce 1968 se začala při knihovně vytvářet sbírka regionálních tisků. Patří do ní tedy i závodní časopisy, statistické přehledy, jubilejní publikace, regionální beletrie apod. K 1. lednu 2011 má tato sbírka uložená v knihovně odděleně, 1670 svazků. Pravidelnými nákupy, převody a dary z pozůstalostí význačných regionálních pracovníků se knihovna rozrostla. Celkem má knihovna 14 335 knihovních jednotek.a každoročně se rozrůstá o desítky, v některých letech i o stovky položek.

Výpůjční doba: po předchozí domluvě.

Kontakt: Hana Marková, tel. 571 411 690 e-mail: knihovna@muzeumvalassko.cz


Muzejní knihovna Valašské Meziříčí

Historie: Občanská záložna ve Valašském Meziříčí v roce 1872 zřídila veřejnou knihovnu pro občany města. Po založení Musejní společnosti a vzniku muzea v roce 1884 Občanská záložna darovala tuto knihovnu nově vzniklému muzeu. Již v této době knihovna čítala 2 tisíce svazků. V prvním roce trvání muzejní knihovny byl jejím správcem pan Konrád Hrastílek, profesor gymnázia ve Valašském Meziříčí. Správcem knihovny bal po dobu jednoho roku a v tuto dobu byla knihovna občany města denně využívána. Posléze až do roku 1897 nastala jistá stagnace činnosti jak Musejní společnosti, tak i knihovny. V následném období byla knihovna několikráte přestěhována a knihovní fond byl rozšířen převážně výměnami a dary občanů. Po roku 1948 byla knihovna spolu se sbírkami muzea přestěhována z prostor nad spořitelnou na náměstí ve valašském Meziříčí do zámku Kinských, kde se nachází doposud. V současné době knihovna obsahuje 14000 knihovních jednotek. Knižní fond v sobě zahrnuje především odbornou literaturu ze společenských a přírodních věd konce 19. a počátku 20. století, dále pak některé odborné časopisy a regionální literaturu.

Výpůjční doba: po předchozí domluvě.

Kontakt: Hana Marková, tel. 571 411 690 e-mail: knihovna@muzeumvalassko.cz

Obsah košíku