Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně (MVV/002-05-22/282002) se dělí na celkem devět podsbírek – 25 479 evidenčních čísel a 41 733 věcí movitých. Přesné rozvržení dílčích fondů v rámci všech jednotlivých podsbírek je uvedeno v jejich detailním popisu. Jedná se takřka výhradně o předměty společenskovědního charakteru. Nejdůležitějšími soubory jsou: Kolekce ohýbaného nábytku a dalších předmětů uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků, rozsáhly etnografický fond, fond skla a výtvarného umění. V rámci sbírky jsou též uchovávány archivy pozůstalostí významných vsetínských obyvatel a obecně předměty z historického fondu, které se vážou ke Vsetínsku.

 Obor   9 - Archeologická
Charakteristika podsbírky

Sbírka dokumentuje historické osídlení Vsetínska (část okresu Vsetín) a zahrnuje období od pozdní doby kamenné po novověk (cca 4000 př. n. l. – 19. stol. n. l.). Sbírce dominují ranně novověké keramické soubory – hromadný nález z jímky zámku Vsetín, který je doplněn kamnářskou keramikou z vlastního zámku. Unikátním fondem je rozsáhlý soubor specifické keramiky z manufaktury na výrobu bělniny a kameniny, která existovala v 19. v obci Mikulůvka a později v obci Lázy.

Z pravěku je zde zastoupeno ponejvíce období kultury lužických popelnicových polí. Keramický materiál pochází ze všech jejích fází. Z tohoto období pochází i depot náramků z Huslenek-Kýchové. Poměrně výrazná je i kovová část sbírky, dochováno je několik středověkých militarií, jako meč, kopí, nože a hroty šípů a šipek. Sbírku dále tvoří několik eneolitických sekeromlatů, novověké sklo a kosterní materiál lidského i zvířecího původu.
Počet evidenčních čísel 793
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   11 - Etnografická
Charakteristika podsbírky

Etnografická podsbírka vsetínského muzea dokumentuje hmotnými doklady lidovou kulturu na Valašsku, zejména na Vsetínsku. Kvůli rozmanitosti je rozčleněna do několika oborových fondů: fond národopisného textilu obsahuje především valašské krojové součásti a doplňky ze Vsetínska; fond dřevěného a kovového nářadí, který zahrnuje předměty – nástroje i výrobky lidové výroby jak řemeslné (kovářství, stolařství a jiné), tak podomácké (křiváčkářství, brouskařství, šindelářství, výroba textilu a další), dále předměty z oblasti hospodářství (zemědělské nástroje, včelařství, salašnictví aj.) a předměty dokladující vybavení domácnosti (nábytek, osvětlení, kuchyňské náčiní atd.); fond lidového umění sestává především z dřevořezeb, vizovického pečiva, obsáhlého souboru tradičně zdobených kraslic z Valašska i dalších oblastí či hudebních nástrojů; fond národopisné keramiky, kde jsou zastoupeny hrnčířské, kameninové či fajánsové výrobky vyráběné nebo používané v lidových domácnostech na Valašsku; vzácný fond křiváků a nožů od valašských křiváčkářů a fond národopisné dokumentární kresby, jenž v dílech A. Strnadla, K. Hofmana a J. Kobzáně dokumentuje lidovou výrobu, zemědělství, lidový oděv či architekturu regionu.

Tato podsbírka eviduje předměty z regionu Valašsko, především ze Vsetínska, okrajově i z jiných regionů (Slovácko, Slovensko).

Časově dokumentuje období od 18. století do současnosti.
Počet evidenčních čísel 5769
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor  

24 – Další – Etnografický písemný materiál

Charakteristika podsbírky

Podsbírka obsahuje písemné materiály, dokladující národopisný ruch a etnografické bádání v regionu moravského Valašska. Nejstarší písemnosti dokumentují organizaci lidozpytného hnutí před Náropisnou výstavou českoslovanskou roku 1895 (korespondence, zprávy, rukopisné záznamy), mladší materiály se týkají především muzejní etnografie a folklorismu (plakáty, pozvánky, vstupenky, programy národopisných a folklorních akcí, úmrtní oznámení vlastivědných pracovníků a etnografů činných v regionu, nepublikované příspěvky z oboru, nákresy vyšívek atd.)

Tato podsbírka eviduje písemnosti z oblasti širšího Valašska.

Časově dokumentuje období od 2. poloviny 19. století do současnosti.
Počet evidenčních čísel 933
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line

 

 Obor   10 - Historická
Charakteristika podsbírky

Podsbírka obsahuje předměty vážící se k historii regionu, města Vsetína a místních osobností, z období od středověku po 20. století. Lze v ní nalézt zbraně a zbroj, prapory, pečetidla, mince, bankovky a medaile, militaria z 1. a 2. světové války, výrobků regionálních družstev a průmyslových podniků, užitné předměty z vybavení městských i venkovských domácností, úřadů a obchodů, sportovní náčiní, technické přístroje, či věci každodenní potřeby z období socialismu. K nejhodnotnějším předmětům v podsbírce patří militaria a zbraně související s protifašistickým odbojem na Valašsku, či výrobky z továrny Josefa Sousedíka.

Sbírky vztahující se k starší minulosti Vsetínska byly získány do muzea vlastní odbornou činností historiků. Některé přírůstky byly muzeu darovány nálezci z řad veřejnosti. Nejstarší část sbírek pochází z původně soukromých sběrů zakladatele vsetínského muzea MUDr. Sovy a od dalších vlastivědných pracovníků.
Počet evidenčních čísel 3487
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line

 

 Obor   19 - Písemnosti a tisky
Charakteristika podsbírky

Podsbírka písemností a tisků obsahuje písemný a tištěný materiál převážně z obcí na území dnešního okresu Vsetín. Nejpočetnější je materiál provenience města Vsetín. V menším počtu je zde zařazen materiál s původem vzniku mimo hranice Valašska. V tomto případě se jedná především o úřední dokumenty, korespondenci a materiál zařazený v osobních pozůstalostech. Sbírka obsahuje materiál z období od konce 18. století do současnosti.

Podsbírka zahrnuje jak písemný, tak tištěný dvojrozměrný materiál, který dokumentuje rozvoj řemesel a průmyslu v regionu, vznik a činnost organizací, spolků, institucí i život jednotlivců. Zařazen je zde rovněž soubor kartografického materiálu – mapy a plány. Obsahuje úřední i osobní doklady, korespondenci, legitimace, vysvědčení, osvědčení, diplomy, pamětní listy, pamětní knihy, deníky, plakáty, pozvánky, informační letáky, firemní katalogy, reklamní a propagační materiály, oběžníky, vyhlášky, účty, smlouvy, zprávy, školní učebnice, jednotlivá čísla novin a časopisů, drobné brožury, kulturní programy, stanovy spolků, volební materiál, aj. K nejzajímavějším částem podsbírky patří, ilustrovaný deník Jana Brlici z vězení v Uherském Hradišti v roce 1940, či deník MUDr. Adolfa Bártka zachycující události z let 1937–40.
Počet evidenčních čísel 3058
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   24 - Další - Pozůstalosti osobností
Charakteristika podsbírky

Podsbírka pozůstalosti osobností obsahuje materiál od zůstavitelů fondů působících na území Vsetínska v období 19. až 20. stol. Jedná se většinou o písemný materiál, částečně i tiskoviny a drobné trojrozměrné předměty z osobních pozůstalostí představitelů kulturního, společenského a politického života regionu. Jsou zde zařazeny např. osobní doklady, úřední tiskoviny, korespondence, rukopisy, deníky, zápisníky, opisy, výpisy, fotografie, kresby, knihy, ilustrační materiál o činnosti původců fondů, materiál z pozůstalostí rodinných příslušníků zůstavitelů fondů, drobné osobní a upomínkové předměty.

Písemné pozůstalosti byly muzeu předávány postupně, a to jako dary pozůstalými rodinnými příslušníky nebo státními organizacemi. Konkrétně se ve Vsetíně nachází pozůstalosti těchto osobností: Jan Misárek Slavičínský (spisovatel), Jan Rous (národopisný pracovník), Matouš Václavek (národopisný pracovník), Karel Kobliha (historik), Richard Pavlík (kronikář, národopisný pracovník), František a Bibiana Sovovi (lékař a národopisný pracovník), Jan A. Češek (hudební skladatel), RNDr. Bohumil Peroutka (historik), Josef Kašpar (lidový spisovatel), Rudolf Mareček (politický činitel, zakladatel interhelpa), Bohuslav Kříž (ředitel školy, vlastivědný pracovník), františek Hlavica (malíř), Miloš Boria (malíř).

Počet evidenčních čísel 6945
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   24 - Další - sklo
Charakteristika podsbírky Podsbírka náleží k profilovým fondům muzea, neboť mapuje významnou historii sklářství na Valašsku (tj. skláren ve Vsetíně, Valašském Meziříčí, Karolince, Karlovic aj.), a to od období rozkvětu ve 2. polovině 19. stol. (podnikatelské aktivity firmy Reich) až po počátek 21. století. Vedle historického i současného stolního, nápojového skla obsahuje fond především početný soubor osvětlovacího a technického skla, včetně historického nářadí, převzatých přímo ze vzorkoven vsetínských skláren. Dochované památky svědčí o řemeslných dovednostech, technologické vynalézavosti i výtvarném cítění svých více či méně známých tvůrců a návrhářů. K originální kolekci ručního uměleckého a dekorativního skla patří sbírkové předměty vytvořené ve vsetínské sklářské huti B. A. G. s. r.o. (1992–2002), v níž zkušení sklářští mistři realizovali kreativní nápady významných českých výtvarníků i zahraničních designérů. Část sbírky tvoří i sklářské artefakty a výrobky neznámého původu, pocházející z měšťanských domácností a datovaných od konce 18. století po současnost.
 
Počet evidenčních čísel 2074
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   25 - Jiná - Uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků
Charakteristika podsbírky Podsbírka obsahuje několik fondů: keramika, kov, historický nábytek, ohýbaný nábytek, vánoční ozdoby a varia. Jsou do ní zahrnuty předměty z období od 18. do 20. století, pocházející ze sběrné oblasti Vsetínska, Valašskomeziříčska a Rožnovska. Původně byly součástí zámeckých mobiliářů, měšťanských domácností, vybavení kostelů a dokumentují tak charakter a úroveň životního stylu (i bytové kultury) zdejšího obyvatelstva. Jádro podsbírky tvoří jak předměty vztahující se k významným historickým osobnostem regionu (např. k poslední majitelce vsetínského zámku Marii Baťové, k vsetínskému malíři F. Hlavicovi, k národopisci J. Válkovi atd.), tak i uměleckořemeslné a uměleckoprůmyslové výrobky zhotovené na Valašsku (např. nábytek dle návrhů D. S. Jurkoviče, ohýbaný nábytek firem Gebrüder Thonet a J. & J. Kohn, malovaný porcelán z rožnovské malírny A. Jaroňka, vánoční ozdoby z Irisy aj.).
Počet evidenčních čísel 1505
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   15 - Výtvarného umění
Charakteristika podsbírky Podsbírka obsahuje fondy obrazů a plastik a její jádro tvoří díla výtvarných umělců svázaných svým životem a tvorbou s Valašskem. Ke stěžejním patří především malby, kresby a grafiky zakladatelů domácí výtvarné tradice a „klasiků“ regionálního výtvarného umění: „mistrů ze Soláně“ – K. Hofmana, J. Kobzáně, F. Podešvy a A. Schneiderky, ale i bratří Hlaviců, A. Strnadla, L. Majera, L. Klímka, J. Hrnčárka, I. Hartingera, J. Hapky, J. Hýžové apod. Mezi nimi převládají témata krajinářská, portrétní, venkovský žánr i zátiší. Z tradicionalisticky laděné tvorby se vymyká vysoce oceňované dílo moderního malíře M. Borii a umělecky hodnotná tvorba výtvarníků druhé poloviny 20. století: J. J. Králíka, M. Adámka, M. Machaly, P. Drdy atd. Do podsbírky je začleněn rovněž konvolut z konfiskátu po Marii Baťové (např. grafické listy z období baroka, japonerie, veduty, genre aj.) a také kvalitní umělecká díla mimoregionálních českých výtvarných tvůrců, získaná bezplatným převodem např. z majetku MK ČR.
Počet evidenčních čísel 2726
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
Obsah košíku