Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí (MVŠ/002-05-22/283002) se dělí na celkem 18 podsbírek - 65 725 evidenčních čísel a 503 644 věcí movitých. Přesné rozvržení dílčích fondů v rámci všech jednotlivých podsbírek je uvedeno v jejich detailním popisu. Do této sbírky byly v roce 2015 zařazeny jako nová podsbírka předměty ze zrušené sbírky Muzea v Kelči. Taktéž došlo k vydělení předmětů původem ze zámku Lešná do samostatné podsbírky. Největší částí této sbírky jsou předměty získané přírodovědnými průzkumy, a to hlavně entomologie, botanika a zoologie. Ze společenskovědních fondů je nejvýznamnější rozsáhlá kolekce osvětlovacího skla z místních skláren, gobelíny a tapiserie původem z Moravské gobelínové manufaktury a rozsáhlý etnografický fond. V rámci sbírky jsou též uchovávány archivy pozůstalostí významných obyvatel Valašskomeziříčska a obecně předměty z historického fondu, které se vážou k regionu.

 Obor   9 - Archeologická
Charakteristika podsbírky

Sbírka dokumentuje osídlení Valašskomeziříčska, Rožnovska a zejména Kelečského záhoří (části okresu Vsetín). Sbírka zahrnuje období od paleolitu po recentní období (cca 40 000 př. n. l – 1945).

Nejvýraznější část sbírky tvoří nálezy spojené s kulturou lužických popelnicových polí. Jsou zde soubory ze tří pohřebišť, jednoho sídliště, dva depoty bronzových předmětů, množství sběrového materiálu zejména ze sídlišť a velký počet ojedinělých nálezů, který tvoří převážně bronzové sekerky. Druhou výraznou skupinu tvoří středověká keramika z města Kelč, tvrze Perná a hradu Rožnov, odkud pochází významná sbírka kachlů. Tato keramika je doplněna novověkou produkcí z celého Valašska a Kelečska. Středověkou část sbírky dotváří výrobky ze železa pocházející zejména z hradu Arnoltovice, které představní jak militaria, tak i běžné nástroje každodenní potřeby.

Výrazně je zastoupeno i období mladší a pozdní doby kamenné, které reprezentuje velké množství broušené kamenné industrie, jež je datována zejména na přelom zmíněných období, ale doloženo je i několik exemplářů ze závěru eneolitu. Tato sada je doplněna několika exempláři štípané industrie a dvěma měděnými sekerami, které se časově řadí do závěru mladší doby kamenné. K pravěkým nálezům je třeba zmínit osteologický materiál spojený s megafaunou posledních dob ledových.

Regionální nálezy doplňuje několik artefaktů, které muzeu daroval Karel Jaroslav Maška a které pocházejí z jeho nejdůležitějších výzkumů – Štramberku a Přerova-Předmostí. Jedná se o soubor neolitické a eneolitické broušené industrie z první jmenované lokality a o osteologický materiál z lokality druhé.
Počet evidenčních čísel 2015
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   5 - Botanická
Charakteristika podsbírky Botanická podsbírka zahrnuje herbářové položky cévnatých rostlin (cca 15 000 položek), mechorostů (cca 11 500) a lišejníků (cca 1 057). V malém množství jsou také zastoupeny vysušené vzorky semen a plodů (86 položek) a řezy dřevin (16 položek). Převážná část botanické sbírky pochází ze SV Moravy: Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy, Javorníky. Menší část zahrnuje sběry z Moravskoslezských Beskyd, Bílých Karpat a východního a středního Slovenska. Jen ojediněle jsou zastoupeny sběry ze zbytku ČR a z ostatních částí Evropy. Základ sbírky tvoří ucelený a obsáhlý „Valašský herbář“, který sestavil František Gogela v letech 1898–1907. Původně byl Gogelův herbář 18 svazkový, dnes je sloučen do 16 svazků a obsahuje téměř 1 000 položek převážně z Hostýnských vrchů. Dalším z Gogelových sběratelských počinů je příruční herbář pro Valašsko významných rostlin, který obsahuje sběry z Podbeskydské pahorkatiny a z Beskyd. Gogela sestavil také sbírku nejhojnějších mechorostů s 39 druhy. Významnou částí botanické sbírky jsou také dva svazky herbáře Gustava Říčana z 20. let 20. století, které byly později doplněny svazkem se 76 druhy, zvláštnostmi a vzácnostmi květeny vsetínského okresu. Velkou část botanické sbírky tvoří sběry získané vlastní činností pracovníků muzea při výzkumech a sběry z terénních činností. Dále byla sbírka průběžně doplňovaná nákupy od amatérských i profesionálních botaniků. Hlavními sběrateli jsou: Oskar Ressel, Milena Kašparová, Jiří Borovička, Ladislav Pokluda, Josef Duda, Martin Dančák, Jana Tkáčiková. Podsbírka je pravidelně navštěvovaná odbornými badateli. Získaná data jsou poskytovány univerzitám, akademickým a dalším institucím, organizacím a soukromým badatelům pro potřeby přípravy katalogů, síťových atlasů rozšíření a pro použití v samostatných odborných publikacích.
Počet evidenčních čísel 3518
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
Obor 7 - Entomologická
Charakteristika podsbírky

Podsbírka je zaměřena na dokumentaci rozšíření hmyzu v regionu Valašsko (okr. Vsetín a jeho okolí). Podsbírka obsahuje i početné sběry z historické oblasti Moravia. Sbírka eviduje i početné kolekce hmyzu pocházející z regionu Slovenska. Minoritně je zastoupen i Balkán a další země Evropy. Historické kolekce hmyzu pocházejí ze začátku 20. století. Jádro centrální podsbírky tvoří sběry hmyzu z 2. poloviny 20. století a poté sběry motýlů z terénních průzkumů z let 2005–2018. Podsbírka je tvořena převážně zástupci řádů Coleoptera, Lepidoptera a Diptera. Zástupci ostatních řádů jsou zastoupeni pouze nepočetně. Podsbírka obsahuje ucelené kolekce hmyzu z regionu ze začátku 20. století (sběratelé G. Říčan a F. Hradil) a druhé poloviny 20. století (O. a M. Grigové, K. Konečný, L. Fiala, J. Starý). Sbírka motýlů je tvořena centrální sbírkou, která obsahuje cca 30 000 kusů. Dále jsou evidovány samostatné kolekce sběratelů J. Domese, J. Chmely, B. Novotného, část sbírky F. Diase a p. Plachého.

Počet evidenčních čísel  17268

CES

Odkaz na podsbírku v CES on-line

 Obor   11 - Etnografická
Charakteristika podsbírky

Etnografická podsbírka valašskomeziříčského muzea dokumentuje hmotnými doklady lidovou kulturu na Valašsku, zejména na Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. Kvůli rozmanitosti je rozčleněna do několika oborových fondů: fond národopisného textilu obsahuje především krojové součásti a doplňky z Rožnovska, Valašskomeziříčska, ale i Vsetínska i okolních regionů; fond dřevěného a kovového nářadí a lidového umění zahrnují předměty z oboru lidové výroby (perníkářství, barvířství, výroba textilu a jiné), dále předměty z oblasti hospodářství (zemědělské nástroje, včelařství, salašnictví aj.), předměty dokladující vybavení domácnosti (nábytek, osvětlení, kuchyňské náčiní atd.); dále dřevořezby, hole, zakuřované a novohrozenkovské hračky, hudební nástroje a mnohé další; významný a obsáhlý fond národopisné keramiky dokumentuje bohatou keramickou výrobu ve Valašském Meziříčí i okolí – obsahuje hrnčířské výrobky hlavně rodiny Hauserů, fajánsové výrobky valašskomeziříčských džbánkařů, kameninové zboží místních dílen – Wettra, Jaroše a dalších, dále vzácnou rajnochovickou keramiku a mnoho dalších výrobků z hrnčiny, kameniny a fajánse z Valašska i dalších oblastí; nepříliš početný, ale vzácný je soubor podmaleb na skle.

Tato podsbírka eviduje předměty převážně z regionu Valašskomeziříčska a Rožnovska, v menší míře též Vsetínska, Frenštátska a Novojičínska. Okrajově se dotýká západního Slovenska a Slovácka.

První předměty se dostaly do sbírky etnografie v 90. letech 19. stol., v době, kdy byla připravována Českoslovanská výstava v Praze. Exponáty pro tuto výstavu vytvořily základ národopisné sbírky, která byla dál průběžně doplňována dary, sběrem i cíleným nákupem. Národopisná podsbírka dokumentuje zhruba období 18.–20. století a je aktuálně doplňována.
Počet evidenčních čísel 4197
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   1 - Geologická
Charakteristika podsbírky Geologická sbírka je tvořena nepočetným souborem vrtných jader, které byly získány během geologických průzkumů regionu.
Počet evidenčních čísel 1
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   10 - Historická
Charakteristika podsbírky V podsbírka jsou evidovány předměty ze sběrné oblasti Valašskomeziříčska, Rožnovska, v menší míře též Vsetínska, Frenštátska a Novojičínska. Tyto předměty zde byly většinou přímo vyrobeny a používány anebo pouze používány.  V historické podsbírce jsou evidovány předměty v časovém rozmezí 16. století až po současnost. Výjimku tvoří soubor mincí, z nichž některé pocházejí i z doby před n. l. Základ sbírky byl vytvořen při vzniku muzea v r. 1884 četnými dary členů muzejní společnosti a občany Valašskomeziříčska. Historická podsbírka zasahuje svým rozsahem téměř do všech lidských činností v regionu. Obsahuje řemeslné a průmyslové výrobky, zbraně, historický textil, nábytek, vybavení domácností i řemeslných dílen, hodiny, hračky, různé přístroje, upomínkové předměty, obuv, sportovní nářadí a náčiní apod. V této podsbírce jsou evidovány rovněž známky, sbírka numismatická a otisky pečetidel (sgrafistika)
Počet evidenčních čísel 5751
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   3 - Mineralogická
Charakteristika podsbírky

Mineralogická sbírka ilustruje geologický vývoj regionu Valašska a Kelečského Záhoří z pohledu minerálů. Doplněna je o sbírku obsahující nálezy zejména ze slovenského Rudohoří a také o několik zahraničních předmětů. Zajímavostí sbírky je jantar a retinit pocházející z místní obce Študlov. Nejpočetnějšími exempláři jsou však fanerokrystalické a kryptokrystalické odrůdy křemene jako chalcedón, kalcit, ametyst, jaspis, či karneol. Tyto polodrahokamy pochází zejména z okolí Zubří a Choryně, ale dají se najít po celém toku Rožnovské Bečvy, případně dál po soutoku se Vsetínskou Bečvou. Dále se zde nachází různé kovonosné minerály, jako galenit, pyrit či sfalerit. Výraznější složkou jsou také různé silicity, jako například pazourek a celá škála silicitů glacigenních sedimentů.

Za zmínku určitě stojí také drobné nálezy granátů z Pulčin.
Počet evidenčních čísel 304
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   6 - Mykologická
Charakteristika podsbírky

Mykologická podsbírka je tvořena herbářovými položkami (exikáty) vřeckovýtrusných (Ascomycetes) a z větší části stopkovýtrusných hub (Basidiomycetes). Podsbírka je zaměřena na vzácné a ohrožené druhy z Červeného seznamu makromycet ČR. Převážná část herbářových položek pochází ze SV Moravy: Vsetínské vrchy, Javorníky, Moravskoslezké Beskydy, menší část zahrnuje sběry z Hostýnských vrchů. Hlavními sběrateli jsou: Jitka Wolfová, Josef Hrnčiřík, Milena Kašparová a Tomáš Kašpar. Pouze ojediněle představují herbářové položky nahodilé sběry poskytnuté např. regionálními botaniky. Podsbírka je k dispozici odborným badatelům a slouží k rozšíření znalostí o výskytu jednotlivých druhů. Dokladový materiál podsbírky má využití při studiu systematiky, rozšíření, ekologie a chemismu hub.

Počet evidenčních čísel 268
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 25 - Jiná - Numizmatika a filatelie
Charakteristika podsbírky

V podsbírce jsou evidovány sbírkové předměty dvou základních typů. Předměty filatelistického charakteru byly vydávány na území České republiky a ty numizmatické pochází prakticky z celého světa, přičemž nejpočetnější zastoupení má region střední Evropy.

Filatelistická část sbírky pokrývá období od vzniku první Československé republiky přibližně do zániku Československé socialistické republiky. V numismatické sbírce se nachází platidla od antiky po dvacáté století. Nejpočetnější zastoupení mají mince a bankovky raného novověku až recentní doby.

V této podsbírce jsou evidovány známky, aršíky, mince, bankovky, státovky, nouzové platidla, medaile, žetony a plakety.

Počet evidenčních čísel 2804
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   4 - Paleontologická
Charakteristika podsbírky

Paleontologická sbírka dokumentuje regionální vývoj živé přírody a to fauny i flóry. Majoritní část tvoří nálezy z okolí Kelče, zejména z polohy Strážné a Rožnova pod Radhoštěm, poloha Rysova hora. Dále se zde nachází celky z Hustopečí nad Bečvou, Skaličky, Štramberku a Jasenice u Lešné, které jsou doplněny několika solitárními nálezy.  Malý soubor pochází z obcí Jince a Loděnice v Čechách.

Nejdůležitějším nálezem je pravděpodobně holotyp oligocenní vážky Oligaeschna kvaceki. Nejčastěji zastoupeným nálezem jsou však zkameněliny ryb rovněž oligocenního stáří, jako je například Lepidopus glarisianus, nebo Glossanodon musceli. Taktéž je zde poměrně velká skupina mlžů, jejichž lastury jsou dochovány v jurském vápenci, stejně tak ježovky a amonity. Doložena je i megafauna doby ledové, jako medvěd jeskynní, nosorožec srstnatý a mamut srstnatý. Zastoupeno je také prvohorní období a to díky jineckým a loděnickým trilobitům. Častým předmětem jsou doklady pohybu, nebo požeru (tedy přijímání potravy).

Nepočetným nálezům rostlinného charakteru dominují zejména kapraďorosty karbonského stáří.

Počet evidenčních čísel 1498
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor  2 - Petrografická
Charakteristika podsbírky Petrografická sbírka ilustruje geologický vývoj regionu Valašska a Kelečského Záhoří z pohledu hornin. Ve sbírce převládají různé pískovce a vápence. Dále se zde vyskytují nejrůznější slepence, droby a gabrá. Sbírka obsahuje i několik buližníků z okolí Prahy a různé typy rohovců. Sbírka obsahuje i pyritové konkrece a pelosiderity.
Počet evidenčních čísel 385
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   19 - Písemnosti a tisky
Charakteristika podsbírky Podsbírka "písemnosti a tisky" je regionální, zahrnuje sběrnou oblast Valašskomeziříčska, Rožnovska, v menší míře Vsetínska a z části Frenštátska a Novojičínska.  Podsbírka obsahuje dokumenty, písemnosti, mapy atd. z 18. - 21. Stol. Podsbírka obsahuje předměty dokumentační, faktografické a archivní povahy. Dokumentuje rozvoj řemesel a průmyslu v regionu, vznik a činnost organizací, spolků, institucí i život jednotlivců. Obsahuje rovněž soubor kartografického materiálu.Podsbírka doplňuje po stránce dokumentační ostatní muzejní sbírky a je neustále aktuálně rozšiřována (zejména dary a sběrem) o nové materiály. Zachycuje vznik nových firem a organizací v regionu, činnost politických stran a institucí atd. V podsbírce proto najdeme plakáty, pozvánky, katalogy, úřední listiny, osobní dokumenty, školní vysvědčení, nálepky, vkladní knížky, staré pracovní knížky, průkazy, reklamní a propagační materiály, volební materiály, drobné brožury, losy, mapy, čísla regionálních novin a časopisů, pohlednice, dopisy, aj.
Počet evidenčních čísel 4478
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 25 – Jiná – Sbírka zámku Lešná u Valašského Meziříčí
Charakteristika podsbírky

Podsbírka obsahuje původní vybavení lešenského zámku, včetně sbírky obrazů, grafik, porcelánu dalšího mobiliáře. Časově předměty spadají do období od 16. století po 40. léta 20. století, kdy byly zkonfiskovány. Podsbírka byla vyčleněna v roce 2013 a tvoří ji fond výtvarného umění, fond uměleckořemeslných prací a fond loveckých trofejí.

Jádrem výtvarného fondu jsou grafiky J. E. Ridingera s loveckými motivy a žánrové grafiky z konce 18. století. Mezi malbami, kresbami a grafikami se nachází i portréty majitelů zámku (hrabat Kinských) i jejich předků a příbuzných, k nimž patří i významná rakouská spisovatelka Marie von Eber-Eschenbach. Fond uměleckořemeslných prací tvoří především mobiliář zámku, včetně několika barokních kusů a souboru nábytku v empírovém slohu. Ve fondu loveckých trofejí převládají srnčí trofeje z přelomu 19. a 20. století.

Do podsbírky jsou zařazovány i další nově nabyté předměty (t.j. nepocházejí z konfiskátu), které se zámkem a jeho historií velmi úzce souvisí.

Počet evidenčních čísel 517
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 25 – Jiná – Sbírky Muzea v Kelči
Charakteristika podsbírky

Sbírky původními sbírkami zrušeného muzea v Kelči, které byly do správy MRV předány Místním národním výborem v Kelči na počátku 70. let 20. století. Většinou se vztahují k území městečka Kelče (na Valašskomeziříčsku) a nejbližšího okolí.

Podsbírka je rozdělena do tří částí: národopis, historie a pozůstalost kelečské rodiny Křičků. Rodinná pozůstalost Křičků obsahuje památky na otce Františka (1848 –1891), který v Kelči působil jako řídící učitel a kultuře oddaný občan, jeho syny Jaroslava (1882–1969), hudebního skladatele a Petra (1884–1949), básníka a překladatele světové literatury a dceru Pavlu, provdanou Homolkovou (1886–1972), učitelku, spisovatelku a národopisnou pracovnici. Nejrozsáhlejší je pozůstalost po Jaroslavu Křičkovi, která sestává z osobních dokladů, korespondence, rukopisů a tisků, knih, osobních předmětů, fotografií a obrazů. Národopisné sbírky obsahují kuchyňské náčiní a nádobí z keramiky, dřeva, kovu, slámy, skla, pracovní nářadí, pomůcky na praní a žehlení prádla, nástroje na zpracování lnu a vlny, malované truhly. Významnou část fondu tvoří dýmkařská dílna, zastupující řemeslo, jímž obec proslula. Historické sbírky obsahují sklo nápojové i osvětlovací, hodiny, zbraně palné i chladné, hudební nástroje, zvony, plastiku církevní, obrazy, mince, odznaky, pečetidla.

Sbírky bývalého muzea v Kelči zahrnují historické období 17.–20. století.
Počet evidenčních čísel 2235
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 25 - Staré tisky a rukopisy
Charakteristika podsbírky Pro podsbírku starých tisků, rukopisů a not platí, že přes rozdílnost místa vydání, všechny předměty pocházejí ze sběrné oblasti Valašskomeziříčska, Vsetínska a Rožnovska. U rukopisů je navíc i autor (či opisovatel) knihy přímo z valašského regionu. Totéž platí pro soubor not. U pozůstalostí se vždy jedná o významné osobnosti Valašska. Časově zahrnuje podsbírka starých tisků, rukopisů a not období od 14. stol. po počátek století dvacátého.U pozůstalostí se jedná o časové rozmezí 19. a celého 20. století.Sbírka starých tisků a rukopisů patří k nejstarším muzejním sbírkám. Po celou dobu existence muzea (od r. 1884) byla doplňována jak náhodnými dary, tak později už cílenými nákupy a sběrem zajišťovaným odbornými pracovníky. Podsbírka starých tisků, rukopisů obsahuje téměř dva a půl tisíce starých tisků, rukopisů, náboženských a jarmarečních písní. Mezi nimi jsou dva vzácné prvotisky z pražské tiskárny Jana Kampa (Bible Czeská z r. 1488 a Nový zákon z r. 1497/98). Mezi 158 rukopisy patří k nejcennějším fragmenty glagolskéhorukopisu z přelomu 14. a 15. stol. a fragment latinského liturgického textu ze století 14. psaný na pergamenu. Soubor not obsahuje jak noty tištěné, tak rukopisné, mezi nimiž jsou nejvýznamnější rukopisné zápisy skladeb Františka Navrátila z konce 18. století.Pozůstalosti významných osobností Valašska mají archivní charakter. Jejich součástí jsou fotografie, korespondence, různé úřední i osobní dokumenty, ocenění apod.
Počet evidenčních čísel 5099
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 17 - Uměleckoprůmyslové práce
Charakteristika podsbírky

Podsbírka uměleckoprůmyslových prací obsahuje předměty z okolí Valašského Meziříčí (produkce krásenských skláren), v menší míře i z Rožnovska a Vsetínska. Časově obsah sbírky postihuje období od 19. století po současnost. Podsbírka je členěna na tři fondy: fond skla, sklářské dokumentace a fond porcelánu. Jádrem podsbírky je fond skla (asi 90 % sbírky), obsahující především osvětlovací sklo a je nerozsáhlejší takto profilovanou sbírkou v České republice, která je svým zaměřením výjimečná i v kontextu evropském. Většina sbírkových předmětů pochází ze skláren firmy S. Reich & Co a podniků na ně navazujících (Českomoravské sklárny, n. p. Osvětlovací sklo), které sídlily ve Valašském Meziříčí – Krásně. Okrajově je zastoupena i produkce skláren v Karolince, Velkých Karlovicích a užitkové sklo z domácností v regionu. Fond sklářské dokumentace obsahuje primárně doklady produkce skláren ve Valašském Meziříčí, od návrhů tvarů skla, přes zákresové knihy, vzorníky malířských dekorů až po katalogy kompletních osvětlovadel, určené pro zákazníky. Fond obsahuje stovky dokumentů z doby od 60. let 19. století po konec 20. století. Většina předmětů obou fondů byla získána v letech 1965 a 2003 ze vzorkovny podniku Osvětlovací sklo. Okrajově obsahuje tento fond i katalogy produktů jiných evropských skláren.

Součástí fondu porcelánu je i kolekce předmětů z malířské dílny Aloise Jaroňka, jinak jej tvoří především běžný užitkový sortiment. Podsbírka jako celek byla profilována v roce 2002, fond skla byl budován od počátku 20. století.

Počet evidenčních čísel 4763
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor 15 - Výtvarného umění
Charakteristika podsbírky

Předměty z podsbírky výtvarného umění pocházejí především z území Valašskomeziříčska, Rožnovska a Vsetínska, jejich stáří se pohybuje od 17. století po současnost.

Podsbírka je členěna na fondy: malba, kresba, grafika, sochařství, tisk a tapiserie. Početně nejobsažnějším je fond grafiky (asi 30 % podsbírky), obsahující především drobnější práce (ex libris, novoročenky) z 20. století – rozsáhlejší kolekci tvoří dílo Jožky Barucha. Jádrem fondu malby jsou díla regionálních výtvarníků, například Josefa Brože, Josefa Hapky, Jaroslavy Hýžové, Aloise Heji, Augustina Mervarta a dalších. Ve fondu kresby se nachází i řada kreseb zachycujících město Valašské Meziříčí v 19. a v 1. polovině 20. století. Fond sochařství obsahuje téměř tři stovky výtvarných prací, včetně několika barokních skulptur: mezi nimi i práce J. M. Scherhaufa a díla původem z církevních interiérů. Obsahem fondu tisků jsou jak komorní práce, tak tisky s náboženskou tématikou a bibliofilie. Fond tapiserií je početně nejméně zastoupen, svým zaměřením je však velmi hodnotnou součástí sbírek celého muzea. Mapuje produkci nejstarší dosud fungující gobelínové dílny v Českých zemích: Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Jádrem fondu jsou gobelíny navržené R. Schlattauerem a J. Kučerou, pocházející z 1. poloviny 20. století. Součástí podsbírky je i tzv. Suchomelova sbírka, tvořena zejména grafikami a malbami českých výtvarníků 2. poloviny 20. století, získanými z odkazu sběratele Adolfa Suchomela.
Počet evidenčních čísel 2185
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor  8 - Zoologická
Charakteristika podsbírky

Sbírka zahrnuje doklady z Moravy a Slezska z 19. až 21. století (40 107 ks, 6 253 e. č.). Doklady ryb, obojživelníků a plazů jsou uchovávány jako kapalinové preparáty (celkem 642 ks). 

Ptáci tvoří téměř 1 100 ks dokladů (cca 950 e. č.). Významná je velká část kolekce, tj. 377 ptáků a jejich vajec, sběratele a preparátora Ferdinanda Hradila z Kelče (konec 19. století až první polovina 20. století). Byla získána na začátku 60. let 20. století. Kolekce je cenným dokladem o druhovém spektru ptáků vyskytujících se v okolí Kelče a v Podbeskydí (Fryčovice).

Dalších staré preparáty jsou od preparátorské firmy Falko z Ostravy bez nálezových údajů. Zbývající fond ptáků tvoří muzejní sběry, jejich část byla získána nákupem. Většinou již v 70. letech 20. století byla sbírána hnízda ptáků a savců i vajec ptáků, dále jsou to prsní kosti a lebky, balky a preparáty (celkem 511 čísel).

Významné jsou kolekce drobných savců z přírodních lesů Valašska z let 1976–1996. Třetina fondu savců (celkem 2 478 ev. čísel) je uložena ve formě preparátů, balků a lebek, zbytek je uložen v alkoholu. Z velkých preparátů jsou cenní rys, kočka divoká a medvěd hnědý původem z regionu. Muzeum vlastní i lebku posledního medvěda z 19. století z Valašské Bystřice.

Speciální a celostátně ojedinělou kolekcí podsbírky jsou kosti obratlovců (Vertebrata) z vývržků sov a dravců (sběry v letech 1970–2005, 35 730 ks a 2 268 e. č.). Jsou zde doklady nejen z regionu, ale také ze severní a jižní Moravy i z Vysočiny. Fond představuje cenný zdroj informací k historii rozšíření mnohých druhů ptáků a savců.

Počet evidenčních čísel 6346
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
 Obor   25 - Jiná - Zoologická- Evertebrata
Charakteristika podsbírky Podsbírka je zaměřena na dokumentaci členovců z regionu Valašsko (okr. Vsetín a okolí). Podsbírka obsahuje i početné sběry z regionu jižní Morava. Jádro podsbírky tvoří sběry ze 2. poloviny 20. století. Podsbírka je tvořena převážně členovci pocházejícími z výzkumů pralesovitých rezervací v regionu (sbíráno pomocí zemních padacích pastí). Zastoupeny jsou všechny skupiny epigeických členovců. Nepočetně jsou evidovány i sběry z regionu jižní Morava.
Počet evidenčních čísel 2892
 CES Odkaz na podsbírku v CES on-line
Obsah košíku