Celý název projektu: Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_033/0000427

Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva:  33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)

Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví 

Období realizace: 09/2022 – 12/2024

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 26 300 000,00 Kč vč. DPH

Celkový rozpočet realizační (aktuální): 26 300 000,00 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje: 26 261 880,00 Kč

Poskytnutá dotace: 22 322 598,00 Kč

Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj: 22 322 598,00 Kč (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 3 939 282,00 Kč (15 %)

Cíl projektu:
Cílem projektu je dokončení stavební obnovy a revitalizace zámku Vsetín. Dílčím cílem je zvýšení přístupnosti objektu pomocí realizace výtahu, ochrana sbírek a expozic před nepříznivými vlivy zatékání do objektu muzea díky výměně okapových systémů, zajištění teplotní stability, kterou zajistí výměna vnitřních dveří a revitalizace fasády, které společně povedou i k částečnému snížení energetické náročnosti budovy.
Cíle bude dosaženo pomocí výstavby výtahu v atriu zámku sloužícího k bezpečné manipulaci sbírkových předmětů, přepravě handicapovaných návštěvníků a materiálu pro údržbu objektu z přízemí do 1. NP, kde jsou umístěny depozitáře, expozice, výstavní prostory a kanceláře. Dále se jedná o technické zhodnocení vnější fasády, revitalizaci okapových systémů. Posledním aspektem projektu je revitalizace vybraných vnitřních a vnějších dveří objektu.

Aktivity projektu:
Oprava vnější fasády zámku - řeší kompletní opravu vnější fasády zámku spolu s nátěrem. Rovněž fasáda zámecké věže bude opatřena novým sjednocujícím nátěrem. Bude provedena výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy. S výměnou nástřešních žlabů budou provedeny nutné úpravy střešního pláště.
Výstavba nového výtahu v atriu zámku - Výstavba nového výtahu v atriu zámku řeší přístavbu osobního výtahu a s jeho instalací spojené stavební úpravy stávajícího objektu. Záměrem této části je plné zpřístupnění 2. NP pro návštěvníky se zdravotním omezením. Zároveň dojde ke zvýšení atraktivity zámku jak pro imobilní návštěvníky, tak pro seniory. Výtah je navržen hydraulický přes dvě nadzemní podlaží, s přímým pohonem děleným pístem pod kabinou.
Oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku - Celkový počet repasovaných dveří – 5 ks, celkový počet kompletně nahrazovaných a nových výplní otvorů – 4 ks.

Cílové skupiny:
Návštěvníci, občané, odborná, veřejnost, osoby se zdravotním postižením.

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 26. 4. 2023
PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE s předpokladem jejich dokončení do 24. 1. 2025

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
Ing. Jan Marek, vedoucí provozního oddělení (e-mail: marek@muzeumvalassko.cz)
Jiří Koňařík, tiskový mluvčí muzea (e-mail: konarik@muzeumvalassko.cz)