V roce 2019 byla na objektu zámku ve Vsetíně, který je kulturní památkou, provedena realizace energeticky úsporného opatření – repase oken a jejich utěsnění.

Název projektu:

Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín- repase oken obvodového pláště

Registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009311

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Projekt zahrnoval repasi okenních výplní ve všech podlažích vnějších průčelí. Okenní křídla byla vysazena a odvezena k dílenským úpravám a opravám, pevné rámy byly ošetřeny v místě. Utěsněny byly i vnitřní spáry u ostění. V rámci dílenských úprav bylo do okenních křídel osazeno izolační dvojsklo pro zlepšení tepelně technických parametrů oken.

Celkové náklady na realizaci opatření:               3 638 954,00 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:                                 3 636 640,48 Kč vč. DPH

Výše dotace:                                                         1 454 656,19 Kč (40 % ze způsobilých výdajů)

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát, snížení spotřeby energií a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie na vytápění o 139,14 GJ/rok, tj. o 10,82 % a snížení emisí COo 7,708 t/rok, tj. o 9,77 % oproti původnímu stavu, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a zlepšení vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem dotace.

Cílem této investiční akce je snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově, kde sídlí příspěvkové organizace Zlínského kraje. Předmětem projektu je repase a výměna částí výplní otvorů v obvodovém plášti budovy zámku.

Repase oken, je nutná z důvodu zajištění optimálního hospodaření, a to z hlediska provozu památkově chráněného objektu, tak vhledem k výdajům za energie. Okna jsou odpovědna za největší tepelné ztráty objektu.

TECHNICKÝ POPIS

Zámek Vsetín prošel v roce 2014 - 2015 rozsáhlou rekonstrukcí, okna na obvodovém plášti však nebyla předmětem této rekonstrukce. Okna na vnitřním plášti (okolo atria) pochází z roku 2008, jsou historizující, s dvojsklem, vyhovující. Stávající okna na vnějším obvodovém plášti zámku pochází z 60. let minulého století a jsou jednoduše zasklená. I přes údržbu vykazují tato okna vyšší stupeň netěsností, s prokazatelně vysokými úniky tepla.

V provedení se jedná o jednoduše zasklená modřínová okna dvoukřídlá, zdvojená (šroubovaný dřevěný rám), lakovaná bezbarvým lakem. V I. a II. NP je celkem 96 oken. Ve III. NP jsou okna jednoduchá v počtu 12 ks. Navrhovaná repase nemění konstrukci ani členění oken (s ohledem na požadavky státní památkové péče), jen zlepšuje jejich technické vlastnosti, funkčnost a účinnost proti úniku tepla.

K repasi bylo přistoupeno z několika důvodů:

 • nižší náklady než nová okna
 • zachování stávajícího stavu vyloučí požadavky státní památkové péče z hlediska použitých materiálů, provedení, vzhledu – tyto všechny připomínky SPP mají dopad na cenu,
 • technický stav oken umožňuje jejich generální údržbu.

repase oken sestává z činností:

 • přesný náměr jednotlivých kusů křídel pro výrobu izolačních dvojskel,
 • technologický postup popsaný níže,                            
 • likvidace původních skel,
 • odvoz a dovoz jednotlivých křídel.

V některých případech by bylo opraveno i kování – rozvory.

Výhody navrhovaného opatření:

 • nižší náklady na budoucí údržbu oken,
 • snížení úniků tepla v zámku Vsetín,
 • zvýšení výstavní hodnoty prostor zámku – izolační dvojsklo snižuje průnik UV záření, čímž se zhodnotí nejen výstavní, ale i depozitární hodnota zámku.

Technologický postup:

 • odstranění vnějšího, jednoduchého skla v křídle okna,
 • vyfrézování drážky do rámu okna,
 • očištění (opálení) rámu okna, obroušení, nátěr silnovrstvou lazurou.
 • doplnění silikonového těsnění po obvodu rámu okna,
 • vložení nového zasklení dvojsklem,
 • zatmelení okna polyuretanovým tmelem,
 • nahrazení plechové okapnice novou, dřevěnou,
 • vlepení dřevěné příčky rozdělující sklo tak, aby se zachovalo pohledové členění,
 • nátěr celého okenního křídla silnovrstvou lazurou
 • zpětné osazení okna.

Po dobu probíhající repase oken budou otvory oken zajištěny průsvitnými polykarbonátovými deskami proti vniku povětrnostních vlivů do zámku.

Dle harmonogramu výzev byla dne 1. 3. 2018 vyhlášena Ministerstvem ŽP 100. výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP 2014 - 2020, s možností až 40 % dotace ze způsobilých výdajů. Jedná se Prioritní osu 5 Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

K realizaci je navrženo zařadit objekt zámku Vsetín, který splňuje předpokládané podmínky výzvy.

Rada Zlínského kraje souhlasila usnesením č. 0896/R28/18 ze dne 12. 11. 2018 se zahájením projektové přípravy akce. Žádost o dotaci byla podána k 31. 1. 2019.