Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva: č. 76 - Muzea II. (06_17_099)

Období realizace: 01/2019 – 04/2022

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 99 528 689,20 Kč vč. DPH

Celkový rozpočet realizační (aktuální): 118 322 701,02 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje: 80 858 321,44 Kč

Financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj: 68 729 573,23 Kč (58,1 %)
Státní rozpočet: 4 042 916,07 Kč (3,4 %)
Vlastní zdroje žadatele: 45 550 211,72 Kč (38,5 %)

Stručný obsah:
Projekt řeší stávající, nevyhovující stav v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, a to z pohledu technického, bezpečnostního, funkčního i estetického. Z hlediska jednotlivých částí projektu lze uvedené shrnout následovně:

1. Vybudování depozitářů včetně klimatizací, dílny restaurátora, místnost pro digitalizaci
Z provozně a klimaticky nevhodných prostor zámku v 1. NP budou přesunuty depozitáře do 2. NP a 3. NP. V nových prostorách pro depozitáře budou staticky zesíleny podlahy a bude provedena instalace pojízdných a stacionárních regálů. V depozitářích budou automaticky řízeny vzduchotechnikou a klimatizací klimatické podmínky (teplota, vlhkost). Tyto klimatické podmínky budou ukládány a sledovány. Uvedené kroky mají za cíl zefektivnění a zkapacitnění úložných prostor pro sbírkové předměty s vytvořením rezervy pro další sbírkotvornou činnost. Tzv. „mokré depozitáře“ v 1. NP budou vybaveny bezprašnými skříněmi.

V 1. NP se nachází stávající, zcela nevyhovující dílna restaurátora a preparátora. Po rekonstrukci vznikne nové pracovní prostředí – speciální stoly pro mokrý proces, zařízení pro restaurování – nová parní čistička, pískovací kabina, ultrazvuková jehla, nový sklad chemikálií – bude vytvořena speciální místnost s odvětráváním, kde bude kladen vysoký důraz na bezpečnost a ochranu proti požáru, přilehlé atrium bude stavebně rekonstruováno pro očišťování velkoobjemových sbírkových předmětů.

Ve 3. NP bude nově zbudováno specializované pracoviště pro digitalizaci sbírkových předmětů.

2. Tvorba expozic a expozičních prostor včetně edukačních prostor
Expozice „Krajina v lidech – člověk v krajině„ bude zřízena ve 2. NP. Expozice bude lineární a bude plně přístupna i handicapovaným návštěvníkům. V expozici budou prezentační plochy s interaktivními prvky. K prezentaci budou použity moderní systémy osvětlení s nízkým podílem UV záření z důvodu ochrany exponátů. Prezentační plochy budou tvořeny projektory, LCD panely a další audiovizuální technikou. Expoziční prostory v 1. NP jsou určeny pro výstavní činnost. Budou vybaveny předstěnami, vitrínami, závěsným systémem, rampami s moderní osvětlovací technikou. Lektorské a edukační prostory budou určeny ke vzdělávacím a kulturně-výchovným programům muzea s odpovídajícím technickým, audiovizuálním zázemím a mobiliářem.

3. Stavební úpravy a obnova budovy
Poslední stavební úpravy zámku, z poloviny 70. až 80. let minulého století, byly provedeny v duchu doby, bez respektu k historické povaze stavby a stavebně technickému řešení budovy. Proto budou realizována následující nezbytná opatření:

a) eliminace vlhkosti v 1. PP a 1. NP
Dochází k velkému vlhnutí zdiva v 1. PP a 1. NP, zavlhávání se projevuje poškozením omítek uvnitř i vně stavby a prasklinami ve fasádě. Vlhnutí je přičítáno více faktorům jako vysoká hladina podzemní vody, nefunkčnímu odvodu srážkových vod (není vybudován drenážní systém okolo zámku), porušené dešťové svody, porušená odpadní kanalizace s malým spádem vede k častému ucpávání.

Navrhované zásahy:
- sanační opatření - sanace omítek v 1. PP (v celém rozsahu) a 1. NP (do výšky cca 1–1,5 m),
- instalace mírné elektroosmózy a osazení provětrávacích sítěk,
- obvodová drenáž - vybudování vnějšího drenážního systému objektu,
- rekonstrukce splaškové kanalizace – změna spádu a výměna svodů odpadu v 1. PP,
- rekonstrukce svodů dešťové kanalizace.

b) oprava přístavku
Přístavek k hlavní budově zámku slouží jako technické zázemí zámku. Kromě depozitáře s lihovými preparáty je zde i dílna restaurátora, dílna správce, byt pro domovníka.

Navrhované zásahy:
- bude vyměněna podstatná část střešní krytiny na přístavbě, která zamezí zatékání do přístavku,
- dílna správce – bude vybavena novou technikou vhodnou pro provoz a údržbu zámku,
- atrium – bude vybaveno vyspádovanou dlažbou s odtokem pro očistu velkoobjemových sbírkových předmětů,

c) stavební úpravy a opravy v budově zámku

Navrhované zásahy:
- vnitřní omítky – zapravení omítek po tažení sítí (elektrická, datová), zřízení nových zásuvek,
- výmalba – kompletní, všech užívaných prostor,
- tvorba sádrokartonových příček,
- výměna, repase dveří a další stavební úpravy.

4. Výstavba výtahu
Z důvodu zpřístupnění expozičních a návštěvnických prostor (ve 2. NP) i handicapovaným bude v zámku nově zřízen výtah. Do 3. NP (prostor depozitářů) bude výjezd omezen klíčem. Umístění výtahu v objektu zámku bylo konzultováno s orgánem státní památkové péče s důrazem na minimální zásah do historické povahy zámku. Výtah bude možno využít jako osobní, nákladní a i evakuační.

5. Vybudování recepce, odpočinkových zón pro návštěvníky, badatelny, sociálního zázemí a dalších prostor pro návštěvníky
Návštěvnické prostory jsou v nevyhovujícím stavu a zastaralé. Recepce – pokladna odděluje skleněnou přepážkou návštěvníka od obsluhy, což snižuje návštěvnický komfort. Šatna je součástí recepce – pokladny, zámek na úrovni 1. NP není bezbariérový, víceúčelový sál není vybaven audiovizuální technikou, osvětlení je nevyhovující (tmavé chodby).

Bude provedena rekonstrukce:
vstupní hala – výměna podlahy za režnou dlažbu, vstup s nájezdovou rampou pro imobilní návštěvníky,
nové osvětlení – hlavní chodby budou nově osvětleny LED pásky a nastavitelnými nástěnnými světly,
nové audiovizuální prvky – hlavní chodby budou vybaveny prezentačními panely (LCD panely),
pokladna – pokladna bude otevřena k návštěvníkovi, oddělená jen pultem,
šatna - se sklopnými šatními držáky a úložnými, uzamykatelnými skříňkami,
společenský sál – pódium s podlahovými zásuvkami a rozvodem audiovizuálního systému, projektor, plátno, ozvučení sálu, pult s režií,
rekonstrukce schodiště,
odpočinková zóna – v 1. NP bude zřízena odpočinková zóna vybavena křesly, repase zasklení (výměna oken za dvojskla)
badatelna - ve 2. NP bude realizována místnost určena pro badatele, vedle bude umístěna knihovna.
Dalším cílem je rozšíření a zkvalitnění sociálního zázemí pro návštěvníky i pracovníky muzea. Stávající toalety budou přebudovány a současně budou vytvořeny nové toalety pro imobilní návštěvníky, vybaveny speciální sanitární technikou, madly apod.

6. Celková rekonstrukce a zřízení nových prvků elektroinstalace, silnoproudu i slaboproudu (EZS, EPS, datové sítě a kamerový systém) pro ochranu jak sbírkových předmětů, expozic, tak i ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků
Elektroinstalace obsahuje zastaralé rozvaděče, hliníkové silnoproudé rozvody ze 70. let minulého století. Elektroinstalace již nevyhovuje platným předpisům a ČSN. Některé bezpečnostní prvky jako EPS úplně chybí.

Navrhované zásahy se týkají

SILNOPROUD
- rekonstrukce hlavních a podružných rozvaděčů – stávající rozvaděče budou vyměněny za nové,
- rekonstrukce ochranných prvků – rozvaděče budou vybaveny moderními jističi a proudovými chrániči,
- rekonstrukce kabeláže – stávající hliníkový rozvod bude plně nahrazen novým měděným rozvodem,
- realizace nových kolektorů – pro nový rozvod sítí bude užito podlahových kolektorů v hlavních chodbách,
- výměna ovládacích prvků – budou vyměněny zásuvky a vypínače,
- výměna osvětlení – nové osvětlení bude úspornější, variabilní, lépe bude osvětlovat prostor.

SLABOPROUD

a) Elektrická požární signalizace (EPS), poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS (EZS), nouzové osvětlení
EPS není v zámku instalována, zámek je vybaven pouze zastaralou, více než 20 let starou EZS. Dochází k častým poruchám, s tím je spojena i nákladná údržba. Nouzové osvětlení chybí, stávající únikové trasy jsou značeny pouze reflexními směrovkami.

Navrhované zásahy: - kompletní realizace nové EPS a PZTS (EZS) podle současně platné legislativy
- realizace nového nouzového osvětlení
- výměna dveří – řešení nových únikových tras, výměna stávajících dveří za protipožární,
- tísňový systém – vybavení toalet pro imobilní návštěvníky tísňovým tlačítkem,
mobilní tísňové tlačítko pro průvodce, - kompletní rekonstrukce PZTS (EZS) podle současně platné legislativy.

b) Rekonstrukce datových rozvodů
Stávající datové rozvody jsou zřízeny pouze v určitých prostorách zámku, datovou sítí nejsou dostatečně vybaveny ani výstavní a expoziční prostory. Nové rozvody budou vedeny do všech prostor muzea - podpora PZTS a kamerového systému.

Navrhované zásahy: - nové datové rozvody – umístění datových rozvodů v nově zřízených kolektorech v hlavních chodbách,
- vytvoření nových přípojných míst,
- dostatečná rezerva pro potřeby PZTS a kamerového systému.

c) Kamerový systém
Stávající kamerový systém je na hranici životnosti (20 let). Jedná se o CCTV systém, v průběhu životnosti byl upgradován z VHS rekordéru na DVR, kamery pokrývají omezeně nezbytně nutné expoziční prostory. Vzhledem k zastaralosti technologie jej nejde opravovat a doplňovat o další kamery.

Navrhované zásahy:
- výměna kompletního kamerového systému,
- nový systém plně digitální,
- komunikace přes nový datový rozvod.

Aktivity projektu:
Za hlavní aktivity projektu jsou považovány stavební práce a dodávky (dle jednotlivých dílčích částí projektu) lze považovat:
1. Vybudování depozitářů včetně klimatizací
2. Tvorbu expozic a expozičních prostor včetně edukačních prostor
3. Stavební úpravy a obnova budovy
4. Výstavby výtahu
5. Vybudování recepce, odpočinkových zón pro návštěvníky včetně badatelny, výstavba sociálních zařízení
6. Celkovou rekonstrukci a zřízení nových prvků elektroinstalace, silnoproudu i slaboproudu (EZS, EPS, datové sítě a kamerový systém) pro ochranu jak sbírkových předmětů, expozic, tak hlavně pro bezpečnost návštěvníků

Za vedlejší aktivity projektu jsou následně považovány všechny další aktivity, které souvisí s realizací projektu:
• Zpracování studie proveditelnosti
• Podkladové studie
• Projektová žádost
• Projektové dokumentace vč. inženýrských činností
• Organizace výběrových a zadávacích řízení
• Stěhování
• Technický dozor investora, BOZP
• Publicita projektu

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora zefektivnění ochrany a využití sbírkových fondů muzea včetně jejich zpřístupnění. Hlavním cílem projektu je zvýšení zabezpečení a lepší uchování sbírkových předmětů. Vybudování odpovídajících depozitářů s technologickým zázemím (vzduchotechnika, EZS, EPS, kamerový systém). Dále vytvoření nových expozic, odpočinkových zón a dalších návštěvnických prostor. Zachování kulturního dědictví prostřednictvím muzeí ve smyslu výzvy je tedy realizováno prostřednictvím zabezpečení sbírek, preventivní a sanační konzervací sbírek, restaurováním muzejních sbírkových předmětů zajišťujících integritu sbírek při jejich zpřístupnění a uložení. Nedílnou součástí projektu je i využití moderních informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky jako součásti muzejních expozic. Realizací předkládaného projektu bude naplněn specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílové skupiny:
Návštěvníci, občané, odborná a laická veřejnost

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 13. 11. 2018

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
Ing. Jan Marek, vedoucí provozního oddělení (e-mail: marek@muzeumvalassko.cz)
Jiří Koňařík, tiskový mluvčí muzea (e-mail: konarik@muzeumvalassko.cz)