Celý název projektu: Umění a řemeslo v regionu

Registrační číslo projektu: 0313000116

Výzva Ministerstva kultury ČR: Podpora projektů kreativního učení II v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Tematický okruh: 2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích

Období realizace: 09/2023 – 06/2024

Celkový rozpočet dle žádosti o podporu: 135 827,00 Kč vč. DPH

Poskytnutá dotace: 122 000,00 Kč

Financování:
Ministerstvo kultury ČR: 122 000,00 Kč
Vlastní zdroje žadatele:    13 827,00 Kč

 

 

Cíl projektu:
Projekt navazuje na výuku výtvarné výchovy gymnázia a studijní plán ateliérů design skla a užité malby na Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Lekce jsou určeny především pro studenty středních, případně základních uměleckých škol a jejich učitele, jsou vhodné i pro vedoucí výtvarných kroužků při školách a Domech dětí a mládeže. Téma je zaměřeno na regionální umění a řemeslo, proto je atraktivní i 2. stupeň základních škol v regionu.

Se třemi oslovenými partnery muzeum dlouhodobě spolupracuje, ať už v edukační činnosti (školy), vědeckovýzkumné činnosti (Moravská gobelínová manufaktura, Gymnázium Františka Palackého) či v oblasti výtvarné a výstavní (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Moravská gobelínová manufaktura). Na možnost seznámení s regionálním výtvarným uměním a řemeslem se oslovené školy v minulých letech samy dotazovaly. Pedagogové mohou naučené techniky zapojit do jejich vlastní výuky.

 

Výstupy projektu:

12 workshopů broušení skla pro studenty SŠ s pedagogickým doprovodem

6 workshopů rytí skla pro studenty SŠ s pedagogickým doprovodem

4 kurzy designu a rafinačních technik skla pro studenty SŠ s pedagogickým doprovodem

6 kurzů grafických, kreslířských a malířských technik pro studenty SŠ s pedagogickým doprovodem

8 workshopů v gobelínové dílně pro studenty SŠ a žáky ZŠ s pedagogickým doprovodem

Cílové skupiny:
Muzeum prohloubí svou spolupráci se školami, nabídne možnost využití svého potenciálu pro kreativní vzdělávání ať už ve školách (základních či středních), v zájmových kroužcích či ve skupinách seniorů (zejména tkaní). O témata regionálního uměleckého řemesla byl zájem, ale nebylo možné je dříve realizovat z důvodu časové a materiálové (=finanční) náročnosti. Tento typ vzdělávání navíc umožňuje udržovat specifické výtvarné techniky a postupy, které v průběhu let zanikají. Nejaktuálněji se to týká právě gobelínářského řemesla, které muzeum dlouhodobě zpracovává.

Aktuální stav:
REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ze dne 3. 10. 2023
 

Kontaktní osoba:
Mgr. Kamila Valoušková, kurátor – historik umění (e-mail: valouskova@muzeumvalassko.cz)

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., zástupce ředitele, vedoucí odborného a popularizačního oddělení, kurátor-entomolog (e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz)