Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek ČR pod číslem 126535 (rejstříkové číslo 16011/8-326).

V roce 2017 – 2019 prošla budova kostela rozsáhlou rekonstrukcí s celkovými náklady 12 mil. Kč (střešní krytina, základy roubené části, omítky, elektroinstalace, drenážní systém).

Zahrada (parcela č. 177 k. ú. Valašské Meziříčí) byla Zlínským krajem získána v roce 2019 od města Valašské Meziříčí. Zahrada je dlouhodobě nevyužívána, stromy a keře jsou ve špatném zdravotním stavu, bude nutné rozsáhlé kácení a zdravotní řezy, vazby. Oplocení a zpevněné plochy jsou také ve špatném technickém stavu, jedná se primárně o rozpadající se plot se stříškou z dřevěného šindele z čelní strany, chodníky jsou dnes realizovány z části z vybourané původní podlahy při předchozích obnovách kostela nebo jsou ze zrušených náhrobků. Objekt nemá žádné hygienické zázemí (pouze dřevěnou suchou latrínu) ani přístup k vodě.

Hřbitovní zahrada má rozlohu 3 636 m2 a jedná se převážně o rovinný terén (násyp). Zahrada je umístěna vyvýšeně oproti zbytku okolí, chodník z ulice Sokolská má sestupnou tendenci od 0,5 d skoro 2 metrů (jižní strana).


Zbudovány, opraveny budou tyto části:

  • zbudování objektu s hygienickým zázemím (dámské, pánské toalety a toaleta pro vozíčkáře, vznikne v severovýchodní části zahrady), součástí stavby je i místnost pro provozní účely (zahradnická a uklízecí výbava, výlevka), součástí nové budovy bude vzduchotechnika (větrání) a rozšíření EZS (ústředna v kostele), zastavěná plocha 46,16 m2,
  • zbudování vjezdu do zahrady z ulice Sokolská, ve východní části bude z ulice vytvořen vjezd k objektu, stávající dřevěný šindelový plot s kamennou podezdívkou bude rozpojen, budou vyzděny dva sloupy (cihelný základ) mezi kterými bude zavěšena dvoukřídlá brána, zpevněná plocha vjezdu má plochu 19,4 m2,
  • zpevněné plochy – v zahradě bude zbudována příjezdová komunikace od vjezdové brány až ke kostelu (východní strana), kde se bude komunikace napojovat na chodníky, který povedou kolem celého kostela, chodníky ve východní části zahrady jsou dlážděny kamenné odseky v celkové výměře 248,7 m2 a v západní části jsou realizovány formou štěrkotravnatých chodníčků ve výměře 157,1 m2,
  • zahrada bude kompletně revitalizována, bude provedeno nutné kácení (mnoho dřevin a keřů) v zahradě je náletového původu, popř. nebyl jejich růst nijak řízen (stromy se naklání nad chodník a cestu), dále budou provedeny značné sadové zásahy (ořezy, zmladění, vazby), které zajistí pro stávající výsadbu budoucí rozvoj, v konečné fázi budou sázeny skupiny keřů a květin, zbytek zelených ploch bude zatravněn, součástí zahrady bude i mobiliář, zde se jedná o lavičky, lavičky se stoly a naučná stezka reprezentovaná zejména panely s informacemi, modely hmyzu, historickými úly apod.,
  • oplocení bude technicky zhodnoceno, ze stávajícího oplocení zůstanou z jižní strany pouze kamenné podezdívky a ze západní některé opěrné sloupky pro pletivo, zbytek bude kompletně nahrazen, z čelní (jižní) strany objektu dojde k novému usazení nosných dřevěných sloupků a jejich zakrytí šindelem, fošnová výplň bude doplněna, východní plot bude kompletně nahrazen novými sloupky pro nový drátěný plot, který povede i přes celou severní stranu zahrady (oddělující zahrádkářskou kolonii), v západní části bude oplocení stejné jako z čelní (jižní) strany, oplocení má celkem délku 308,53 m,
  • venkovní osvětlení bude v zahradě realizováno formou 5 stožárů s LED svítidly, ty jsou situovány podél pojízdné a pochůzí komunikace ve východní části zahrady, lampy jsou dobově sladěny s architekturou kostela (lucernový typ),
  • vnitroareálové rozvody NN v zahradě bude na sloupku areálového osvětlení vyvedena zásuvka pro 3fázový rozvod – napojení mobilního rozvaděče, stejná zásuvka bude zbudována v provozním skladu v rámci objektu pro hygienické zázemí, kostel bude s novým objektem propojen kabeláží pro napojení EZS a možné umístění bezpečnostní kamery,
  • přípojka vody a splaškové kanalizace – nový objekt pro hygienické zázemí bude napojen na rozvod vody a splaškovou kanalizaci, která je vedena pod ulicí Sokolská (vzdálenější pruh a chodník), dešťové vody budou likvidovány přímo v rámci areálu formou přirozeného vsaku.

Termín akce:

Zahájení etapy II.    03/2022
Ukončení etapy II.   12/2022

Rozpočet akce:

Celkový rozpočet akce 12 237 tis. Kč
Příspěvek zřizovatele (Zlínský kraj)   10 287 tis. Kč
Vlastní zdroje muzea     1 950 tis. Kč

V rámci realizované akce se podařilo zajistit financování z dotačních titulů a došlo tak k úspoře finančních zdrojů:

INTERREG - Fond malých projektů (CZ/FMP/6c/06/086) - výše podpory 21 931,70 € (542 tis. Kč)
- z projektu byla podpořena výroba a instalace laviček a naučné stezky

OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu (CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_157/0015320) - výše podpory 650 tis. Kč
- z projektu byla podpořena částečně projekční činnost a revitalizace zeleně v zahradě a část mobiliáře