Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi Muzeuem regionu Valašsko, p.o. (dále jen „Dodavatel“) a jejími zákazníky (dále jen „Odběratel“) v oblasti dodávky nabízeného zboží (publikace a periodika). Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí režimem občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. a obecně platnou legislativou České republiky.

2. Předmět nákupu

Předmětem prodeje je zboží uvedené v katalogu či jiném nabídkovém materiálu dodavatele včetně konkrétních individuálních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům.

3. Cena

Ceny uvedené v katalogu, cenících a jiných Prodávajícím distribuovaných materiálech, jsou informativní a vždy platné ke dni vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám.
Pro upřesnění a specifikaci zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není- li uvedeno jinak.
Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách a jsou konečné. Dodavatel není plátce DPH.
K ceně zboží bude připočítán náklad na poštovné a balné dle platného ceníku České pošty, o.s. viz https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty

4. Objednání

Obchodní případy jsou uzavírány na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze v případě, že byla prokazatelně ověřena ze strany objednatele emailem. Tzn. dodavatel sestavil na základě telefonické nebo ústní dohody objednávku a tu zaslal emailem odběrateli, ten údaje zkontroloval a objednávku emailem odsouhlasil.
V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží nebo nestandardního množství zboží a nebo v případě prvního odběru, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu až do 100% hodnoty plnění.  

5. Dodací podmínky

Dodací lhůta je zpravidla v rozpětí 1 ažž 4 týdny od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce odběratelem výslovně uvedeno jinak.
Odběratel je povinen předmět plnění převzít a bez prodlení zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem, předávacím protokolem, nebo fakturou.
Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na straně Odběratele (např. z důvodu nepřítomnosti osoby určené Odběratelem k převzetí plnění v předem s Dodavatelem dohodnutém termínu), nese odběratel náklady spojené s opakovanou dodávkou plnění v plné výši.

5. Práva a povinnosti dodavatele a odběratele

Odběratel má právo objednávku upravit popř. stornovat ještě před jejím ověřením popř. uhrazením.  Zakázku lze stornovat, pouze pokud ještě není zboží předáno přepravní službě.  Je li již zboží předáno přepravní službě nejde taková zakázka již stornovat.
Dodavatelem potvrzené, nebo jinak odsouhlasené objednávky mezi Odběratelem a Dodavatelem lze rušit, nebo měnit jen písemně vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem odběratele až do úplného uhrazení celkové ceny za předmět plnění dodavateli.
Dojde li k nepřevzetí zásilky ze strany Odběratele je Dodavatel oprávněn takovou "marnou" zásilku účtovat.

6. Reklamace

Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. V případě, žže je obal poškozen, zásilku nepřebírejte. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje, je možné reklamovat pouze úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.

7. Osobní údaje

Poskytnuté osobní údaje jsou využity výhradně k dodání předmětu objednávky. Údaje jsou dodavatelem zpracovány v nezbytně nutném rozsahu a pouze po dobu probíhajícího kupního vztahu. Osobní údaje jsou anonymizovány po lhůtě 1 roku od realizace koupě.
Správa osobních údajů odběratele u dodavatele je v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR).
Blíže se můžete o správě osobních údajů seznámit u referenta pro ochranu osobních údajů v organizaci dodavatele a to na emailové adrese referent.oou@muzeumvalassko.cz.

Obsah košíku