Jak se vyrábí cihla a jak se z ní staví? Jak je cihla těžká a v čem se liší současná cihla od středověké? K čemu všemu se dá jílovitá hlína využít a co se stane s opuštěným hliništěm? Přijďte si vyzkoušet cihlářské řemeslo a seznámit se s historií výroby stavební keramiky!

V řemeslné dílně se děti seznámí nejen s principy stavby hliněného či cihlového domu (od pravěku po současnost), ale sami si zkusí vyrobit cihlu vepřovici tak, jak ji po staletí vyráběli naši předkové. Kromě této hrubé, ale praktické práce si vytvoří i hliněný reliéf se znakem hrabat Kinských, pod jejichž jménem byla před 180 lety založena cihelna v Hrachovci.

Program je určen pro školní a dětské kolektivy.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

Délka programu: 45 minut

Vstupné: žák 40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Lektorský program objednávejte na: Tel: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz