Každý, kdo prochází Valašským Meziříčím, si jistě povšimne, že stavební sezóna je opět v plném proudu. Jenom namátkou: u autobusové stanice roste nová budova, opravuje se bývalý hřbitovní kostel Nejsv. Trojice, v centru je několik lineárních výkopů a v průmyslovém areálu za městem probíhají přípravné práce k výstavbě nových výrobních hal.

Některé z těchto staveb přinesly i nové archeologické nálezy. V areálu kostela Nejsv. Trojice byla nalezena cihlová krypta s dvěma hrobovými místy; bohužel již bez jejich „obyvatel“.  Starší část krypty můžeme datovat přibližně do závěru osmnáctého století. Staveniště v průmyslové zóně pro změnu vydalo první pravěké sídliště na Valašsku. I když jde jen o malou část, očividně okraj sídelního areálu, jedná se o poměrně zajímavou nálezovou situaci. Zdá se, že se jednalo o zázemí pece, která mohla sloužit například k pečení chleba.

Tyto nálezy, které posouvají naše společné historické vědění o této lokalitě, bylo možné najít jenom díky správné a včasné spolupráci investora, zhotovitele stavby a archeologa. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (tj. na celém území ČR), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu dotyčný stavebník; jinak pokrývá náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Z uvedeného vyplývá, že pokud stavebník zachová svou zákonnou povinnost a oznámí stavbu již v době její přípravy, čímž dá příslušnému archeologickému pracovišti dostatek času na přípravu a provedení výzkumu, tak ke zdržení stavby prakticky nedochází.

Pokud chystáte stavbu, kontaktujte včas oprávněnou archeologickou organizaci – pro okres Vsetín je to Muzeum regionu Valašsko, p. o., kde Vám rádi poradíme. Vyhnete se tak komplikacím se stavbou a v nejhorším případě také problémům se zákonem.