Voda je vskutku zázračná kapalina! Vazba dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku tvoří snad nejdokonalejší molekulu na Zemi. Voda dává živým buňkám jasný tvar a vytváří pro ně přirozené prostředí.
Voda plní také funkci univerzálního rozpouštědla a přepravního média v tělech organismů. Jedině díky vodě jsou schopny fungovat správně. Díky kapilaritě dokáží stromy nasávat vodu ze země až do nejvyšších částí své koruny. Bez vody dospělý člověk nevydrží ani čtyři dny. Zkrátka dá se říct, že bez vody jsme namydlení. Vlastně se ani nenamydlíme.

Díky své mimořádně vysoké tepelné kapacitě funguje voda jako „baterie na teplo”. Každý ví, že poblíž vodních ploch je v létě příjemný chlad, a naopak v chladném počasí voda vydává teplo mnohem pozvolněji než okolní pevnina. Jedná se o jedinou kapalnou látkou, která se na Zemi vyskytuje běžně ve všech třech skupenstvích. V pevném jako led a sníh, v plynném jako neviditelná pára v atmosféře, v kapalném v řekách, jezerech, oceánech i v podzemí. Díky této vlastnosti funguje na Zemi neustálý koloběh vody, který rozvádí životodárnou tekutinu do všech koutů naší planety.

Podle toho, v jakém prostředí se voda na zemském povrchu vyskytuje, rozlišujeme tři „barvy vody”: modrou, zelenou a šedou. Vodu řek a jezer, která odtéká po povrchu, označujeme jako modrou vodu. Proč právě modrou? Každé dítě si pro nakreslení řeky vezme modrou pastelku. Modrá barva vody je způsobena lomem slunečního světla na molekulách vody, někdy také odrazem modrého nebe o vodní hladinu.

Větší část vody, která naprší na zemský povrch, nevidíme. Ta totiž vsakuje do půdy, kde přináší vláhu rostlinám a sytí podzemní zásobníky. Říkáme jí zelená voda, protože je obsažena i v tělech rostlin a všech živých organismů. Její část putuje půdou a poté vyvěrá v pramenech a stává se opět modrou vodou. Zelená voda odvádí v našich podmínkách minimálně 60 procent srážek. Modrá voda představuje zbývajících 30–40 procent. Vyplývá z toho jednoduchý závěr, že zhruba dvě třetiny našich snah o získání a udržení vody bychom měli věnovat půdě a krajině a až zbytek modré vodě, tedy otázkám řek a přehrad.

Poslední “barvou” vody je šedá voda. Tu najdeme v městském prostředí, ve kterém se zbarvuje do šeda. Jedná se o vodu, která odtéká z našich koupelen, kuchyní ale i střech a ve většině případů končí v kanalizaci. Práce se šedou vodou je také velmi důležitá – může totiž posloužit k významné úspoře modré vody. V zásadě platí 3 pravidla: zachytit dešťovou vodu, šetřit pitnou vodu a recyklovat použitou vodu. Vždyť voda je ten největší poklad, který máme!

Článek zveřejnil Valašský Deník 18. 3. 2021, odkaz zde.