I v roce 2020 pokračovalo naše muzeum v provádění terénních archeologických akcí všeho druhu. Díky osvětě mezi stavebníky i laickou veřejností se zálibou v archeologii se nám daří podchytit stále víc stavebních akcí, zachránit víc náhodných nálezů a tak budovat neustále podrobnější archeologický obraz našeho regionu. Tento rok je zatím, co se týče nálezů, nejúspěšnější sezonou v historii archeologického bádání na Valašsku a Kelečsku.

Již začátkem roku, kdy pokračoval výzkum v obci Lešná na katastru Lhotka nad Bečvou, bylo odhaleno pokračování, respektive okraj osady patřící lidu lužických popelnicových polí, kterou jsme objevili minulý rok. Různě členěný terén zachycoval tvar povrchu polohy Vaček přibližně před 3000 lety. Během jara bylo opakovanou povrchovou prospekcí doloženo nejstarší osídlení našeho regionu. Lokalita na Kelečsku byla osídlená lidmi kultury aurignacién (36 000 až 28 0000 př. n. l.). Nálezový fond reprezentují štípané kamenné nástroje. V létě bylo formou testovací sondy odkryto pravděpodobně barokní dláždění Náměstí ve Valašském Meziříčí a byla zdokumentována celková archeologická situace této lokality. O něco později byl na přilehlé Poláškově ulici učiněn nález renesančního sklepu a pozdě novověkého zatrubnění zdejší drobné vodoteče. Nejvýznamnější výzkum roku proběhnul začátkem podzimu v Kelči, kde byl zachycen vrcholně středověký obranný příkop s dřevěnou konstrukcí. Bohatý nálezový fond obsahoval velké množství keramiky, dřeva, kostí, ale také kus koženého opasku, nebo stříbrnou minci. V Zašové byl během, zatím neúspěšného, hledání nejstaršího dřevěného kostela nalez renesančně-barokní hřbitov. Poslední pozitivní nález přinesl výzkum kaple Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Zde, podobně jako na Náměstí byla doložena valounová dlažba a pod ní několik starších zděných konstrukcí neznámého určení.

Pomocí různých sběrů jsme získali drobné kamenné nástroje z mladší a pozdní doby kamenné z okolí Kelče a také středověkou keramiku z polohy Hradisko u Rožnova pod Radhoštěm. Raně novověká keramika pochází parku u zámku Vsetín. Rovněž byly objeveny nové výrobní a montánní lokality spojené s projektem Lesní sklárně na Valašsku na území obec Hutisko-Solanec.

Získaná fakta a artefakty jsou, nebo budou, podrobeny odbornému zkoumání v blízkých zimních měsících, kdy archeologická činnost v terénu utichá a naopak se rozvíjí aktivita muzeálního a badatelského charakteru.

Článek otiskl Valašský deník 5. 1. 2021, odkaz zde.