Určitě si mnoho z Vás všimlo, že pobočka Muzea regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je uzavřena pro veřejnost z důvodu rekonstrukce památkového objektu. Co však z toho plyne pro běžného návštěvníka? Kam je nyní možné obrátit se o fundovanou radu na zdejší muzejní odborníky?

Novým útočištěm muzea, jeho pracovníků i cenných muzejních sbírek se stal bývalý klášter trinitářského řádu v Zašové. Zde, pokud tedy pomineme telefonní nebo emailovou cestu, můžete získat odpovědi na Vaše otázky týkající se přírody, historie, umělecké historie i archeologie.

Co však víme o zašovském klášteře, který je na Valašsku poměrně neobvyklou stavbou nejen svým vzezřením, ale také svým duchovním odkazem?

Klášter založil v roce 1725 francouzský řád Nejsvětější Trojice na vykupování otroků, jehož členové jsou zkráceně nazýváni trinitáři. Smyslem jejich pobytu ve zdejším kraji však bylo posílení katolické víry, rozvoj poutní tradice k Panně Marii Zašovské a nenásilná rekatolizace místních evangelíků. Mniši byli ve svém posláni poměrně úspěšní, o čemž konec konců svědčí i aktuální náboženské rozložení v regionu. Kromě „věcí božích“ se věnovali i aktivitám každodenního života, kdy kromě bádání v meteorologii šlechtili nové druhy ovocných stromů a rozšiřovali mezi místní populací pěstování brambor. Bohužel tyto činnosti nebyly císařem Františkem Josefem II. shledány jako dostatečně výchovné a klášter dal v rámci svých reforem v roce 1783 uzavřít.

Ze stavebního hlediska představuje klášter velkoryse navržené a kvalitně řemeslně zhotovené architektonické dílo, přičemž se jeho stavitel (pravděpodobně Jiří Kocurek z Kroměříže) inspiroval prací významného italského architekta Giovanni Pietra Tencally, který působil ve službách olomouckého biskupství a také jako císařský stavitel ve Vídni.  Působivě projektovaný klášterní komplex zůstal, patrně vlivem nedostatku financí, nedostavěn. Hypoteticky, byť s velkou mírou pravděpodobnosti, lze soudit, že klášterní budovy měly mít podle původního projektu kolem dvou nádvoří uzavřenou dispozici.

Na rekonstrukci této významné památky, kterou vede obec Zašová, se podílí odbornou pomocí i Muzeum regionu Valašsko. Věříme, že po obnově se klášter jistě zařadí mezi historické skvosty Valašska.