Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY

ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY


Valašský venkov byl v minulosti místem tvrdé práce a každodenní dřiny. Zjistíme, co obnášela jednotlivá řemesla a jaká byla obživa místních obyvatel. Vyzkoušíme si, jak náročné je mletí mouky, výroba šindelů, zpracování vlny a řada dalších činností.

Návštěvníci poznají, co měl v dřívějších dobách na práci hospodář a jak si lidé v chudém valašském kraji zajišťovali živobytí. Součástí je povídání o lidových řemeslech a tradičních rukodělných výrobcích, jakými jsou šindele, březové metly, košíky z vrbového proutí či vlněné oděvy. Seznámíme se s každodenní prací hospodyně a hospodáře, s pečením chleba, zpracováním ovčí vlny, zemědělskou a řemeslnou výrobou. Přiblížíme si také každodenní rodinný život v malé dřevěnici.

Návaznost na školní výuku
Lektorský program vhodně doplňuje výuku přírodovědných a vlastivědných předmětů. Navazuje na RVP v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce; naplňuje průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova) a klíčové kompetence. Pozornost je věnována také mezioborovým přesahům a vazbám – přírodovědě, vlastivědě, regionální geografii, výtvarné výchově a historii.

Program je připraven k výstavě Život plný námahy.

• délka lektorského programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/10 Kč; ZŠ/15 Kč; SŠ/15 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních i přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 9. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Bohdana Šimčíková

K výstavě jsou pro žáky škol připravená řemeslná dopoledne:

Řemeslné dopoledne – Rozpustilý masopust
TERMÍN: 14. 1. 2016, 8:00–14:00 hodin
Vhodné pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ
O masopustu ještě vládne zima, ale ve vzduchu je již cítit příslib jara. Jak a proč oslavovali naši předkové toto rozverné období roku? Ochutnáme tradiční masopustní pokrmy a vlastnoručně upečeme chlebové placky.