Historické parky a zahrady jsou významnými díly lidské dovednosti. Plní funkci estetickou, kulturní a jsou útočištěm nejenom pro lidi, ale také pro mnoho živočichů, rostlin a hub. Zámecký park Lešná je kompozičně a dendrologicky nejvýznamnějším parkem v okrese a řadí se k nejcennějším na území severní Moravy.

Anglický přírodně krajinářský park o rozloze 7,16 ha se nachází v obci Lešná u Valašského Meziříčí. V průběhu času zastával mnoho funkcí a podob. Současnou podobu anglického typu získal park v 2. polovině 19. století za držení rodu Beesů. Nahradil tak okrasnou zámeckou zahradu užitkového rázu, ze které se dochovaly nejstarší dřeviny domácího původu. Již tehdy byly doplněny nepůvodními druhy listnatých a jehličnatých stromů. Od roku 1881 se o další zvelebování postarali noví majitelé z rodu Kinských, kteří pokračovali ve vysazování cizokrajných dřevin a domácích dřevin vzácných kultivarů, například turecké lísky, cypřišků, katalpy, břestovce, liliovníku, lapin a dalších. Za jejich působení byl park rozšířen o oboru, tři skleníky a ovocnou školku. Zavedení nového vodovodu umožnilo vystavění kašny s vodotryskem a v roce 1925 i dvou menších rybníčků a bažantnice. Ke zvýšení exkluzivity přispělo zbudování tenisového kurtu a kuželny. Konfiskace majetku hraběcího rodu Kinských v roce 1945 vedla k postupné devastaci areálu. Nastal jeho úpadek trvající až do začátku 70. let 20. století. V roce 1975 přešel park pod správu Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně (dnes Muzeum regionu Valašsko), které zahájilo od roku 1985 jeho cílenou regeneraci. Dlouholetá péče a starost o celý objekt byla zakončena slavnostním otevřením parku veřejnosti dne 1. 10. 2000. Bohatství zámeckého parku je dáno rozmanitým druhovým složením dřevin, mezi nimi i exotických dřeviny ze Severní Ameriky, Číny a Japonska. Ozdobou a pýchou celého parku jsou kvetoucí keře, druhově bohatá kolekce azalek a rododendronů.

Text Barbora Sasáková, fota Bohdana Melichaříková