Příroda Západních Karpat
Vychází 1x ročně.

 

Články | Articles

Bernátová Dana, Kliment Ján & Topercer Ján: Bezodtokové preliačiny – vegetačné refúgiá v riečnej krajine Turčianskej kotliny, pp. 3–11.

Rudy Ján, Papáč Vladimír, Mlejnek Roman & Mock Andrej: Suchozemské rovnakonôžky (Oniscidea) v jaskyniach na Slovensku: druhová pestrosť a distribúcia v environmentálnom a geografickom gradiente, pp. 12–42.

Konvička Ondřej: Druhý příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (východní Morava, Česká republika), pp. 43–102.

Resl Květoslav, Linhart Martin & Láska Radomír: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) lokality Bzenec-Přívoz, pp. 103–133.

Kašák Josef, Stanovský Jiří & Přidal Antonín: První lokalita majky uralské (Meloe uralensis) (Coleoptera: Meloidae) a střední Moravě (Česká republika), pp. 134–139.

Pátek Jakub: Brouci (Coleoptera) Bystřice pod Hostýnem a okolí (východní Morava, Česká republika), pp. 140–167.

Trávníček Dušan: Potápník Bidessus delicatulus (Schaum, 1844) v České republice, pp. 168–173.

Zemanová Květa, Shromáždil Pavel, Němeček Zdeněk & Beran Jaromír: První prokázané hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis) v Ptačí oblasti H ostýnské vrchy, pp. 174–177.

 

Aktuality a Personálie | Currents News and Personals

Zlínské muzeum hostilo celostátní seminář zoologů muzeí a ochrany přírody v roce 2021, pp. 178–180.

Entomologické exkurze pro širokou veřejnost pořádané Východomoravskou pobočkou České společnosti entomologické v roce 2021, pp. 181–184.

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2021, pp. 185–187.